초급반/Baza kurso

 Login  Join

:: Bonaj frazoj-11
LEE Jungkee  (Homepage) 2012-05-13 07:09:04, Hit : 672, Rec. : 71

201. Neniu organizaĵo elspezus sian tutan havaĵon, krom se ĝi planas malfondi sin.

202. Sur ĝentila homa fundamento
       Respektante homan fundamenton,
       Respektante unu la alian,
       Ni refaros baldaŭ en konsento
       Unu grandan rondon familian.

203. Dio kreis malvarmon por, ke oni brakumu vin, ne por, ke vi plendu.

204. Mi ne estas perfekta homo, tial mi ofte faras erarojn. Mi amas tiujn,kiuj ankoraŭ restas ĉe mi malgraŭ tio,ke kia homo mi estas.

205. Kiam la suno finas sian laboron de unu tago kaj bruligas la restitan fajron. Kaj la tero baldaŭ ekdormas en vera mallumo.

206. Vi ne bedauxru kion vi ne havas ,sed gxoju kion vi havas.

207. Multe faru, anstataŭ ĉasi famon kaj profiton;
       Solide laboru, anstataŭ senenhave paroli. (Bakin)

208. Amo kreas pacon, Paco konservas homecon, Homeco estas plej alta idealismo. (Julio Baghy)

209. Pli bona estas pasero en la mano ol kolombo sur la tegmento!

210. Ne juĝu por ke vi ne estu juĝata de Dio (Biblio)

211.Vivo estas festo, se vi faros tion, kion vi amas.

212. Vi ne faru tion al alia homo, kio ne estas agrabla al vi. (Zamenhof)

213. Sole la terkulturisto efektivas la homaron. Ĉiuj aliaj estas aŭ servantoj aŭ parazitoj de la terkulturisto. (Leo Tolstoj)

214. La sapo purigas la korpon de la homo kaj la larmo purigas la koron de la homo.

215. Amikoj, ne timu konstante pri tio, kion diros la sensence kritikanta
kaj grimacanta rutina mondo, sed agu ĉiam tiel, kiel diktas al vi via
konscienco kaj koro.(Zamenhof)

216.  Se la esperantistoj opinias, ke ili devas esprimi al mi sian dankon, mi tiun ĉi dankon ja ricevos en alia maniero: kiam mi vidos grandan sukceson de tiu afero, al kiu mi dediĉis mian vivon, kiam centoj da kunbatalantaj amikoj premos al mi la manon kaj promesos al mi, ke ili neniam ĉesos laboradi por nia afero, tio ĉi estos por mi rekompenco tute sufiĉas kaj multe pli agrabla, ol ĉiuj specialaj honoroj, kiujn oni volus fari al mi kaj kiuj nur venenus al mi la estadon en la kongreso.
217. Amikoj, ne timu konstante pri tio, kion diros la sensence kritikanta kaj grimacanta rutina mondo, sed agu ĉiam tiel, kiel diktas al vi via konscienco kaj koro. (Zamenhof)

218.En la rusa estas proverbo: "Vivu pace, sed dise". Do ĉiu iru propran vojon, pace kaj kunlabore. Gejunuloj palpu novajn padojn, maljunuloj daŭrigu la jam provitajn. Sed kunlaboro nepras, ĉar Esperantujo estas vasta, sed ankoraŭ tre maldense loĝata.

219. “Venos iam la tempo, kiam Esperanto, fariĝinte posedaĵo de la tuta homaro, perdos sian karakteron idean, tiam ĝi fariĝos jam nur lingvo, oni jam ne batalos por ĝi, oni rados profiton el ĝi, sed nun... ni ĉiuj konscias tre bone ke la laborado por Esperanto instigos nin ne la penso pri praktika utileco, sed nur la penso pri la
sankta, granda kaj grava ideo, kiun lingvo internacia en si enhavas,tiu ĉi ideo estas frateco kaj justeco inter ĉiuj popoloj." (Zamenhof)

220. "La celo, por kiu ni laboras, povas esti atingita per du vojoj : aŭ per laborado de homoj privataj, t.e. de la popolaj amasoj, aŭ per dekreto de la registaroj. Plej kredeble nia afero estos atingita per la vojo unua, ĉar al tia afero kiel nia, la registaroj venas kun sia sankcio kaj helpo ordinare nur tiam, kiam ĉio estas jam tute preta." (Zamenhof)

221. En mia vivo Esperanto ludis grandan rolon. Ĉar ĝi ebligis al mi interesigi pri psikolingvistiko kiel profesoro en la universitato kaj ĉar ĝi klarigis al mi la rolon de potenc-akirado fare de popolo kontraŭ aliaj popoloj, kio okazas ankaŭ en la lingva kampo. Krome mi dediĉis al ĝi grandan parton de mia tempo, sed mi kredas, ke mi ricevis de Esperanto multon plie ol mi donis al ĝi. (Renato Corsetti)

222. Ne forgseu, ke Esperanto estas ne sole simpla lingvo, kiun ĉiu el ni uzas nur por siaj propraj bezonoj, sed ke ĝi estas grava socia problemo. (Zamenhof)

223. El la tempo pasinta ni ĉerpu instruon por la tempo venonta. (Zamenhof)

224. Bilogo Darvin opiniis, ke tiu, kiu estas fortega eble ne longe vivus. Tiu, kiu brakumas ŝanĝojn kaj adaptiĝas al novaj cirkonstancoj povas sukcese daŭri.

225. La tago alproksimiĝas kiam ĉiuj popoloj de la mondo akceptos universalan lingvon kaj komunan skribon. Kiam tio estos atingita, ĉiu homo, kiun ajn urbon li vizitos, kvazaŭ eniros en sian propran domon. (Bahaulo)

226. La malsana pomujo portas malsanajn fruktojn.

227. Ni estas ne nur tera estaĵo,korpo, sed efektive ni estas dia miraklo kun tera vestaĵo.

228. Via fum-libereco finiĝas tie, kie komenciĝas mia bona sano.

229. La arbo de la vivo estas simpligita imagaĵo de la dia kreo-plano kaj ŝlosilo por akiri informojn pri la transcenda origino kaj la evoluo de la universo.

230. Kiam nia mondo perdas iun ajn lingvon, tio malriĉigas la homaron kulture kaj science.

231. Ĉiu nova ideo estas malhelpata per du kategorioj de kontaŭuloj, per tiu de la malbonintencaj malamikoj kaj per tiu de la nesaĝaj amikoj.

232. Iu skribis en sia doktoriĝa disertacio, ke Esperanto estas 'lingvo spertata kiel natura' kun multaj aplikoj kaj afekcia, kreema aliro al ĝi flanke de ties parolantoj.

233. Mi ja opinias, ke ni ne batalu kontraŭ la angla lingvo sed por Esperanto, sed estas tamen notinde deklari, ke multegaj personoj kapablas senhonte deklari, ke "ĉiuj scias la anglan lingvon", kvankam ili eĉ mem ĝin ne scias.

234. En novembro 1887 Zamenhof skribis al Johann Martin Schleyer : "Kun plena estimo por la auxtoro de Volapuk, mi laboras ne kontraux la Volapuk, sed por la ideo." Sian leteron li finis tiel: "Aux unu de la du lingvoj mortos per si mem, aux la homaro havos du lingvojn kaj ecx tio estos por la mondo multe pli bone ol resti tute sen lingvo tutmonda."

235. Zamenhof antaŭvidis dulingvan mondon, tio estas, kun la uzado de la gepatra lingvo inter samlingvanoj kaj la uzado de Esperanto inter aliligvaj alilandanoj. Tio estas prirevata mondo de Zamenhof, kiu solvus unubate ne nur la problemon de la internacia komunikado, sed ĉefe tiun de la konservado de la etnaj lingvoj, vere mondheredaĵo.

236. Indas diri, ke la solvo de la internacia komunikado venas el la lernado de tri lingvoj: la gepatran, la 'politikan' kaj Esperanton. Tio estas 'Trilingvismo'.

237. Steele estas bona rakontisto. 'Flugi kaj kakatuoj'- ideala apudlita aŭ envaliza, feria legaĵo - elstare montras liajn talentojn. La mallongaj ĉapitroj, cetere kun ties interne eĉ pli mallongaj sekcioj, signifas, ke la libro rekomendindas ne nur al fluaj,spertaj legantoj sed ankaŭ al tiuj, kiuj volas ekesplori la Esperanto-romanon.

238. "Amikoj, ne timu konstante pri tio, kion diros la sensence kritikanta
kaj grimacanta rutina mondo, sed agu ĉiam tiel, kiel diktas al vi via
konscienco kaj koro.", LLZ

239.
-1. Sur la tuta tero estis unu lingvo kaj unu parolmaniero.
-2. Kaj kiam ili ekiris de la oriento, ili trovis valon en la lando de Ŝinar kaj tie ekloĝis.
-3. Kaj ili diris unu al alia: Venu, ni faru brikojn kaj ni brulpretigu ilin per fajro. Kaj la brikoj fariĝis por ili ŝtonoj, kaj  la bitumo fariĝis por ili kalko.
-4 Kaj ili diris: Venu, ni konstruu al ni urbon, kaj turon, kies supro atingos la ĉielon, kaj ni akiru al ni gloron, antaŭ ol ni disiĝos sur la supraĵo de la tuta tero.
-5 Kaj la Eternulo malleviĝis, por vidi la urbon kaj la turon, kiujn konstruis la homidoj.
-6 Kaj la Eternulo diris: Jen estas unu popolo, kaj unu lingvon ili ĉiuj havas; kaj jen, kion ili komencis fari, kaj ili ne estos malhelpataj en ĉio, kion ili decidis fari.
-7 Ni malleviĝu do, kaj Ni konfuzu tie ilian lingvon, por ke unu ne komprenu la parolon de alia.
-8 Kaj la Eternulo disigis ilin de tie sur la supraĵon de la tuta tero, kaj ili ĉesis konstrui la urbon.
-9 Tial oni donis al ĝi la nomon Babel, ĉar tie la Eternulo konfuzis la lingvon de la tuta tero kaj de tie la Eternulo disigis ilin sur la supraĵon de la tuta tero.
(En 'La Sankta Biblio", en Genezo, 11)
240.
"Ĉiuj memoris nur pri la interna ideo entenata en la esperantismo; ĉiuj ŝatis Esperanton ne tial, ke ĝi alproksimigas reciproke la korpojn de la homoj, eĉ ne tial, ke ĝi alproksimigas la cerbojn de la homoj, sed nur tial, ke ĝi alproksimigas iliajn korojn." (en parolado ĉe la 2-a Universala Kongreso de Esperanto en 1906)  : Rec.   : List

1021       [re] [Projekto 250]편집원고 06번- 다시 올렸습니다.    Rosa. Hwang 2012/07/18 68 514
1020   [Projekto 250]편집원고 05번    Rosa. Hwang 2012/06/14 74 530
1019     [re] [Projekto 250]편집원고 05번    김우선 2012/07/18 61 503
1018   [Projekto 250]편집원고 04번    Rosa. Hwang 2012/06/14 65 515
1017     [re] [Projekto 250]편집원고 04번    김우선 2012/07/18 60 494
1016   [Projekto 250]편집원고 03번    Rosa. Hwang 2012/06/13 68 512
1015     [re] [Projekto 250]편집원고 03번    김우선 2012/07/15 59 471
1014   [Projekto 250]편집원고 02번    Rosa. Hwang 2012/06/13 77 531
1013     [re] [Projekto 250]편집원고 02번    김우선 2012/07/14 64 544
1012   'Projekto 250' 참여자 명단    LEE Jungkee 2012/06/08 61 576
1011   [Projekto 250]편집원고 01번    Rosa. Hwang 2012/06/06 65 574
1010     [re] [Projekto 250]편집원고 01번    김우선 2012/07/23 61 501
1009     [re] [Projekto 250]01_Lupo kaj sep kapridoj    LEE Jungkee 2012/06/06 62 568
1008       [re] [Projekto 250]01_Lupo kaj sep kapridoj    Rosa. Hwang 2012/06/07 68 526
1007         [re] [Projekto 250]01_Lupo kaj sep kapridoj    LEE Jungkee 2012/06/08 72 517
  Bonaj frazoj-11    LEE Jungkee 2012/05/13 71 672
1005   네델란드에 사시는 Planta님 입국    LEE Jungkee 2012/05/06 63 606
1004   이정언님, 기업 보험업 시작!    LEE Jungkee 2012/04/17 75 746
1003   144기 이영창님, 인테리어회사 창업    LEE Jungkee 2012/04/10 72 725
1002   나의 외국 친구들 / Miaj geamikoj eksterlandaj    LEE Jungkee 2012/03/23 99 959
1001   출판사 '모요사' 를 소개합니다.    LEE Jungkee 2012/03/17 100 1280
1000   박윤석원장(267기)을 소개합니다.    LEE Jungkee 2012/03/16 70 916
999   문화원 동우회 방을 따로 만들었습니다.    LEE Jungkee 2012/03/15 68 757
998   영국에 살고 있는 이광미님(문화원 74번)의 빠른 회복을 빕니다.    LEE Jungkee 2012/03/15 73 787
997   문화원 수료생 명단(1기~243기)    LEE Jungkee 2012/03/14 66 2156
996   이 누리집에 '문화원 동우회 방'을 개설했습니다.    LEE Jungkee 2012/03/13 64 636
995   문화원 초급 '250기 기념행사'가 2012년 11월 3일에 있습니다.    LEE Jungkee 2012/03/13 73 768
994   ===============================================...    LEE Jungkee 2012/03/13 78 624
993   에스페란토 입문에 나온 단어 정리 파일    LEE Jungkee 2012/03/12 72 715
992   에스페란토 글자판 설치방법    LEE Jungkee 2012/02/09 73 896

    : List [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10]..[40]   [다음 10개]
Name  Subject  Content  

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by Webdimall

Warning: Unknown(): Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively. in Unknown on line 0