초급반/Baza kurso

 Login  Join

:: 내년 코펜하겐 세계 대회 가실분은 미리 읽어보시길!
LEE Jung-kee  (Homepage) 2010-10-21 07:00:45, Hit : 1,318, Rec. : 150

Danio,
la venontjara
kongreslando
Faktoj pri Danio
Danio estas ofte nomata lando de bonstato, aŭ. socio apogata
de la ŝ.tato. Kion tio signifas? Fakte tiu signifo komenciĝ.is
en la mondo de poemoj, kiam la pastro, aŭ.toro kaj politikisto
N.F.S. Grundtvig (1783-1871) skribis en unu el siaj poemoj
pri Danio, ke la lando progresos se "malmultaj posedos tro,
eĉ. pli malmultaj maltro". Tiu fariĝ.is la formulo de la dana
bonstato. Per la impostoj oni atingas financan ekvilibron tiel
ke ĉ.iuj civitanoj havas la materian bazon por akiri ne tro
malbonan vivon.
La modelo signifas ke triono de la impostoj revenas al la
civitanoj, ĉ.ar la publika sektoro okupas 32% de la dungitoj,
el kiuj 69% estas virinoj. Tamen oni ne plendas pro la plej
alta imposto de la mondo, ĉ.ar la civitanoj spertas ke ili
rericevas ion por la mono, precipe senpagajn edukadon kaj
servojn de kuracistoj kaj hospitaloj.
Eĉ. se Danio kun siaj nur 43 098 kvadratkilometroj
estas relative malgranda lando
kompare al multaj aliaj kaj la plej malgranda el
la skandinaviaj landoj, ĝ.i akiras altan internacian
nivelon kiam temas pri evoluhelpo al malpli
evoluintaj landoj.
La lando situas en la norda parto de Eŭ.ropo,
kaj konsistas el la duoninsulo Jutlando kaj 406
insuloj, el kiuj 78 estas loĝ.ataj. Tio donas al la
lando marbordon de 7 314 kilometroj. La plej alta
punkto de Danio atingas ne pli ol 172 metrojn,
tamen nur kelkaj regionoj estas tute ebenaj. La plej
granda parto estas onda kaj prezentas multloke
naturon de granda beleco.
La lando estis diversperiode loĝ.ata dum pli
ol 12 000 jaroj. La unuaj specimenoj de homaj
loĝ.lokoj devenas de ĉ.irkaŭ. 12 000 jaroj antaŭ. Kristo. La
danoj akiris internacian atenton en la Vikinga periodo,
de la 8-a ĝ.is la 11-a jarcento, sed ne nur pozitive. En siaj
nekovritaj lignoŝ.ipoj la skandinaviaj vikingoj sentime eniris
Mediteraneon de ambaŭ. flankoj kaj eĉ. atingis Gronlandon
kaj nordan Amerikon. Ili ofte agis kiel marodistoj kaj
konkeristoj. Tamen ili ankaŭ. okupis sin pri paca komerco,
kaj miloj da danaj kamparanoj elmigris kaj ekloĝ.is en
Anglio, Normandio kaj laŭ. la bordo de la Norda Maro.
De la 14-a jarcento Danio superregis Norvegion kaj
parton de Svedio, sed kiel rezulto de milita malbonŝ.anco,
aroganteco kaj malbona elekto de aliancanoj, la teritorio kaj
la loĝ.antaro estis tre reduktita ĝ.is 1658. Dum multaj jaroj
Danio militis precipe kontraŭ. Svedio. Poste, en la 19-a
jarcento la konfliktoj okazis kun la suda najbaro Germanio,
al kiu en 1864 Danio devis cedi trionon de sia teritorio.
En Danio loĝ.as 5 534 738 personoj kaj 9,5% el ili estas
enmigrintoj. Komuna karakterizo de danoj estas ironio, kio
ofte malfaciligas al eksterlandanoj kompreni kion ili fakte
opinias. La neforigeblaj rajtoj inkluzivas la liberojn pri
religio kaj sinesprimo, kiuj estas parto de la Konstitucio.
Dum la lasta jarcento Danio ŝ.anĝ.iĝ.is el precipe agrikultura
kaj fiŝ.ista medio al industria, sen helpo de naturaj resursoj,
nur danke al altedukita kaj fleksiĝ.ema laborforto. Dum la 18-a
jarcento la danoj estis precipe kamparanoj, kiuj atingis sian
liberecon en 1788. Tiu fakto instigis la kamparanojn fariĝ.i tre
produktemaj. Al ilia spirita libereco kontribuis la
impulso de N.F.S. Grundtvig, kiu fondis altlernejojn
precipe por junaj kamparanoj, kie la junuloj lernis
aprezi kaj uzi la lingvokapablon kaj la liberecon
de pensado. Ili fariĝ.is memkonsciaj kaj taŭ.gaj
bienistoj, kiuj respektis siajn najbarojn kaj povis
unuiĝ.i en kooperativaj grupoj pri produktado kun
egalrajto senrigarde al la grandeco de ilia bieno.
La principo estis: unu por ĉ.iuj kaj ĉ.iuj por unu. Tiu
koncepto estas imitita en pluraj landoj, kaj estas
parto de la oferto de Danio al landoj kiuj ricevas
danan evolu-subtenon.
Bonvenon al Kopenhago,
la ĉ.arma urbo de la venonta UK
La venonta Universala Kongreso okazos jam la kvaran
fojon en Kopenhago, kiu per tio enviciĝ.as apud Vieno kiel
la solaj urboj kie UK okazis tiel ofte. La urbo "mirinda
Kopenhago", kiel ĝ.i estas fame konata, estos tamen nova
ankaŭ. al tiuj kiuj partoprenis la antaŭ.an UK en 1975.
Krom esti moderna metropolo, Kopenhago proponas
multajn vidindaĵ.ojn precipe en la malnova urbocentro,
karakterizata de belaj malnovaj konstruaĵ.oj kaj multaj turoj
leviĝ.antaj super kupraj tegmentoj de preĝ.ejoj kaj palacoj. La
malnova urbocentro estas grandparte senaŭ.ta kaj enhavas la
plej longan piediran straton de Eŭ.ropo.
Kopenhago estas la regurbo kaj la plej granda urbo de
Danio, kun pli ol miliono da loĝ.antoj. Jam de 1417 ĝ.i estas
la hejmo de la plej aĝ.a monarkio en la mondo, kaj la danaj
reĝ.oj lasis siajn signojn en la urbo dum pli ol mil jaroj. La plej
entreprenema reĝ.o, Kristiano la 4-a (1577-1648) estis aparte
konstruema, pri kio atestas la kastelo Rosenborg, kie troviĝ.as
la kronjuveloj, la Borso kaj La Ronda Turo, de kies pinto
oni havas belegan superrigardon al la urbo. La reĝ.a familio
loĝ.as en la palaco Amalienborg, kiu per kvar konstruaĵ.oj
ĉ.irkaŭ. okangula placo estas la plej bela ekzemplo de la dana
rokoka stilo. Ĝ.i estas nepre vizitinda ĉ.iutage je la 12-a horo
kiam okazas tie la ceremonio de gardistoŝ.anĝ.o. La faman
Marvirineton oni facile atingas perpiede de Amalienborg
aŭ. per kanalboata ekskurso el la bela malnova ekshaveno
Nyhavn (t.e., iom ironie, "Nova Haveno").
Malgraŭ. sia malnova historio, Kopenhago estas ankaŭ.
moderna metropolo, eĉ. se vi ne trovos nubskrapulojn en
la urbocentro. Inverse, vi trovos malstreĉ.an atmosferon en
humane proporcia urbo. En Nyhavn vi trovos unikan kafejan
atmosferon kie eblas ĝ.ui malvarmajn trinkaĵ.ojn ĉ.e la kajo.
Tivoli, unu el la plej aĝ.aj amuzejoj en la mondo, fondita en
1847, estas la plej populara turista allogaĵ.o en la centro de
Kopenhago, kie vi povas ĝ.ui la unikan etoson, la lumojn, la
distraĵ.ojn kaj la paradojn. En la Koncertejo de Tivoli okazos
la nacia vespero, en kiu la kongresanoj havos senpagan
eniron al Tivoli.
La kongresejo Bella Centro situas en tute nova urba
kvartalo, ØOrestad, en la suda parto de la urbo sur la insulo
Amager. La kvartalo estas nomita laŭ. ØOresund, la dana
nomo de la markolo Sundo, kiu markas la limon inter Danio
kaj Svedio. La kongresejo havas propran metroan haltejon,
de kie oni atingas la urbocentron irante dek minutojn
norden, kaj du minutojn suden la trafiknodan stacion
ØOrestad. Ĉ.e la stacio ØOrestad ankaŭ. estas la aŭ.toŝ.oseo E20,
kiu apud la fervojo kondukas al la tuj proksima internacia
flughaveno (kaj plu al Svedio). Sed la molaj trafikantoj ne
estas forgesitaj: abundas biciklaj vojoj, kaj ØOrestad limas al
granda natura parko barita al la motora trafiko. Kaj se oni
laciĝ.as biciklante, oni povas kunporti la biciklon en trajnoj
kaj metroo ekster la pinthoroj!
Ileana Schrøder
96-a Universala Kongreso de Esperanto
Kopenhago, Danio, 23 –. 30 julio 2011
Kongresa komuiko 1
Konstanta adreso
Universala Esperanto-Asocio, Nieuwe Binnenweg 176,
NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando.
Tel.: +31 (0)10 436 1044; fakso: +31 (0)10 436 1751.
Retadreso: kongresoj@co.uea.org.
TTT: www.uea.org/kongresoj/uk_2011.html
Kongresa temo
La temo de la 96-a UK estas "Dialogo kaj interkompreno".
Ĝ.i ligiĝ.as al la Internacia Jaro de la Junularo de UN,
kiu komenciĝ.is la 12-an de aŭ.gusto 2010.
Informoj
La retejo de LKK enhavas multe da interesaj kaj praktikaj
informoj pri Kopenhago kaj Danio. Ĝ.ia adreso: http://
www.96uk-kopenhago.dk/. Por aliĝ.oj kaj mendoj servas
la ĝ.enerala kongresa retejo de UEA: http://www.uea.org/
kongresoj/uk_2011.html.
Kongresejo
La moderna kongresejo Bella Center estas ekologi-konscie
mastrumata kaj gastigis i.a. la UN-konferencon pri Monda
Klimatŝ.anĝ.iĝ.o en 2009. Eblas atingi ĝ.in de la flughaveno
en 10 minutoj (kun unu ŝ.anĝ.o de trajno al metroo) kaj de la
urbocentro metroe en 10 minutoj aŭ. aŭ.tobuse en 20-25 minutoj.
Vojaĝ.ado
Kopenhago estas facile atingebla buse, trajne, prame kaj
aviadile. La oficiala kongresa flugalianco Star Alliance ofertas
specialan rabaton por la kongresanoj. Por ricevi ĝ.in necesas,
krom aliĝ.i al la UK, sciigi la kodon de la evento, SK10S11, ĉ.e
la rezervado de sia flugo.
Loĝ.ado
Detalaj informoj aperos en la Dua Bulteno. La oferto varios
de modestaj ĝ.is luksaj hoteloj kaj loĝ.ejoj, plejparte je
promendistanco de la kongresejo kaj kun favoraj prezoj.
Ekskursoj
Priskriboj pri la antaŭ.-, post- kaj dumkongresaj ekskursoj
aperos en la Dua Bulteno.
Infana Kongreseto
La 42-a IIK okazos en la bieno Gallebjerggåard ĉ.e Hundested en
la insulo Selando je 70 km de Kopenhago. Pli da informoj en la
retejo de IIK: http://bertosch.free.fr/iik2011/index.html aŭ. ĉ.e la
komisiito Bert Schumann: bert.schumann@gmail.com.
ILEI-konferenco
La 44-a konferenco de Internacia Ligo de Esperantistaj
Instruistoj okazos en Kopenhago de la 17-a ĝ.is la 23-a de julio.
Ĝ.ia temo estos "Lingva politiko kaj lingvaj rajtoj en edukado
kaj scienca komunikado". En la lastaj du tagoj okazos ankaŭ.
simpozio pri la sciencaj aspektoj de la temo. Pli da informoj en
la retejo www.ilei.info//agado/Kopenhago2011.php.
Reklamiloj
La Unua Bulteno estas jam vaste distribuita. Eblas ankoraŭ.
peti ekzemplerojn ĉ.e UEA. Kongresaj glumarkoj mendeblas
ĉ.e la Libroservo de UEA. Folio kun 12 markoj kostas €. 0,90
(rabato de 1/3 ekde 3 ekz.; aldoniĝ.as la sendokostoj kaj, en EU,
imposto 19%).
Aliĝ.ilo
Aliĝ.ilo estas ricevebla ĉ.e la perantoj kaj ĉ.e UEA, kiu volonte
liveros ĝ.in grandkvante por distribuado kun E-gazetoj kaj
en E-aranĝ.oj. Eblas ankaŭ. elŝ.uti ĝ.in en PDF-formato ĉ.e la
kongresa TTT-ejo.
Kotizoj
Ĝ.is la 31-a de decembro 2010 validas jenaj kotizoj
(interkrampe tiuj por la landoj de tarifo B): Individuaj Membroj
de UEA (sed ne MG) €. 160,00 (120,00); MG-membro aŭ. ne-
IM de UEA, €. 200,00 (150,00); Komitatano/kunulo/junulo/
handikapulo, IM de UEA, €. 80,00 (60,00); Kunulo/junulo/
handikapulo, ne-IM de UEA, €. 120,00 (90,00). Infanoj kaj
junuloj naskiĝ.intaj post la 31-a de decembro 1990 aliĝ.as
senpage (bv. sendi kopion de pruvilo). Pagmanieroj troviĝ.as en
la aliĝ.ilo, Jarlibro 2010 (p.36-37) kaj en la TTT-ejo.
Statistiko
Ĝ.is la 15-a de oktobro estis registritaj 197 aliĝ.intoj el 39
landoj.


  : Rec.   : List

871     [re] [단국대학교 천안 화요일34교시] 경영학과 52060891 박소윤    CHO Myoung-ja 2010/11/22 147 1419
870   [단국대학교 천안 화요일3,4교시] 일본어과 52090384 정수진    정수진 2010/11/17 133 1359
869     [re] [단국대학교 천안 화요일3,4교시] 일본어과 52090384 정수진    CHO Myoung-ja 2010/11/18 133 1334
868       [re] [단국대학교 천안 화요일3,4교시] 일본어과 52090384 정수진    LEE Jung-kee 2010/11/19 146 1270
867   단국대학교 천안 화요일3,4교시 생명과학과 52091419이하은(관계대명사문장 ...    이하은 2010/11/16 141 1322
866     [re] 단국대학교 천안 화요일3,4교시 생명과학과 52091419이하은(관계대명사문...    CHO Myoung-ja 2010/11/18 144 1349
865   [원광대학교 수요일56교시]일어교육과 20071959 홍한나    홍한나 2010/11/11 137 1408
864     [re] [원광대학교 수요일56교시]일어교육과 20071959 홍한나    CHO Myoung-ja 2010/11/18 138 1223
863   Koreaj samideaninoj vizitis Monaĥejon Tiefosi...    LEE Jung-kee 2010/11/06 131 1256
862   재밌는 에스페란토 방송을 들어보세요.    LEE Jung-kee 2010/11/03 135 1264
861   귀여운 어린이 에스페란티스토.    LEE Jung-kee 2010/10/30 132 1316
860   험프리 톤킨 전 회장의 강연을 들어 보세요.    LEE Jung-kee 2010/10/29 135 1258
859   Informo pri Transjara Kurskunveno de Esperanto    LEE Jung-kee 2010/10/29 127 1285
858   유튜브 폴란드 세계 대회 원불교 분과    LEE Jung-kee 2010/10/26 128 1231
857   유튜브 에스페란토 발음 노래    LEE Jung-kee 2010/10/26 125 1233
856   폴란드 에스페란토 방송 새 주소입니다.    LEE Jung-kee 2010/10/23 143 1247
  내년 코펜하겐 세계 대회 가실분은 미리 읽어보시길!    LEE Jung-kee 2010/10/21 150 1318
854   MESAGHO DE BAN KI-MOON POR LA TAGO DE UNUIGHINTAJ ...    LEE Jung-kee 2010/10/20 135 1362
853   몽골 아시아 대회가 보도된 세계협회 기관지    LEE Jung-kee 2010/09/21 141 1386
852   에스페란토 영화 한편 감상하실까요?    LEE Jung-kee 2010/09/21 156 1533
851   1월 국제 선방에 5개국 16명 참가 확정!!! (2011.1.9~12/ 익산)    LEE Jung-kee 2010/09/20 149 1434
850   제 1회 동아시아 ILEI(교육자) 세미나리오 안내    LEE Jung-kee 2010/09/14 154 1441
849   2011년 세계 교육자 연맹 개최 안내    LEE Jung-kee 2010/08/31 146 1482
848   5 tagoj en Tajvano-5    LEE Jung-kee 2010/08/25 149 1556
847   5 tagoj en Tajvano-4    LEE Jung-kee 2010/08/25 160 1563
846   5 tagoj en Tajvano-3    LEE Jung-kee 2010/08/25 143 1497
845   5 tagoj en Tajvano-2    LEE Jung-kee 2010/08/25 165 2243
844   5 tagoj en Tajvano-1    LEE Jung-kee 2010/08/25 155 1456
843   Raporto pri mia vojaĝo en Mongolion de Abengo...    LEE Jung-kee 2010/08/25 154 1903
842   'La 6-a Internacia Esperanto-Renkontigxo de Medita...    LEE Jung-kee 2010/08/12 156 1597

    : List   [이전 10개] [1].. 11 [12][13][14][15][16][17][18][19][20]..[40]   [다음 10개]
Name  Subject  Content  

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by Webdimall

Warning: Unknown(): Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively. in Unknown on line 0