새 소식( Novajhoj)

 Login  Join

:: 아르헨티니아에서-11 (2104.8.2) / 폐막식 열리다.
LEE Jungkee  (Homepage) 2014-08-04 04:14:30, Hit : 2,032, Rec. : 681
- Download #1 : ferma.jpg (31.2 KB), Download : 1

- Download #2 : estraro.JPG (285.4 KB), Download : 1


오늘은 일주일 동안 열린 제 99차 세계 대회가 막을 내리는 날이다. 오늘 폐막식에서의 발표 내용을 점검하였다. 앞으로 세계 대회에서 축구 경기를 행사의 프로그램으로 할것이라는 발표에 모두들 박수를 보냈다. 금년에 가장 띄어나게 활동한 에스페란티스토 11명중에 한국의 서길수교수님이 포함되어 자랑스러웠다.

대회깃발이 제 100차 대회 준비위원회측에 전달하고, 대회는 막을 내렸다.
임원들이 출구에 나란히 서서 퇴장하는 참가자들과 악수를 나누면서 내년 100차 대회를 기약하였다.
이어 2시부터 프랑스 대회 준비위원장과 대회 준비와 관련하여 많은 대화를 나누었으며, 100차 대회는 임원진들이 깊히 개입하기로 했다.
6시에는 아르헨티나 대회 준비위원들을 위로, 격려하는 자리가 세계 임원들과 함께 있었다. 이번 대회에 참석치 못한 두명의 임원을 제외한 5명의 임원 전원이 참석하여 한국 에스페란티스토들과 친교의 시간을 갖었다.
저녁 식사를 마치고 대회 준비 위원장의 도움으로 택시로 장대같이 솥아지는 비를 맞으며, 새로 옮긴 이현숙부회장이 머물고 있는 한국인 숙소 '삼촌네 집'으로 향했다.
Avenida San Juan 3641에 위치한 한국인이 운영하는 숙소인데, 우리 음식을 먹을수 있어 너무 반가웠다.
(폐막식에서/ 세계임원들과 함께)
==================================================================
Resumo de la parolado de la Prezidanto de UEA en la Solena Fermo


Laŭ la stilo, kiun li unuafoje montris en Rejkjaviko antaŭ unu jaro, la Prezidanto, Mark Fettes, alpaŝis antaŭ la publiko kun spontana ferma parolado. En deko da minutoj, li sukcesis veki la entuziasmon kaj reagemon de la kongresanoj. Ni ĉi tie do ne laŭvorte sed laŭsence redonas lian prezenton.

Unue, li parolis pri la trajtoj de la finiĝanta Kongreso.

“Ĝi estis relative malgranda kaj do pli intima kongreso ol kutime. Ĝi estis ankaŭ amerika kongreso — nia unua kongreso, post 110 jaroj, en hispanlingva Sud-Ameriko, kaj nur la tria en Sud-Ameriko entute. Tiun amerikecon oni vere forte sentis en la kunsido pri amerika agado, kie ĉeestis multaj homoj el entute 12 landoj de Norda, Centra kaj Suda Ameriko. Tie okazis viglaj diskutoj, en kiuj partoprenis tute novaj esperantistoj apud la veteranoj, kaj regis la sento, ke vere malfermiĝas nova kaj promesplena epoko por Esperanto en Ameriko.

“Ĝi estis ankaŭ, kiel ĉiam, tre internacia kongreso. Imagu, ke ĉi tie kolektiĝis homoj el 57 landoj, malgraŭ tio, ke temas nur pri plurcento da homoj. Mi estas certa, ke neniu alia movado sukcesus kunvenigi homojn el tiom da landoj en tiel malgranda skalo. Kaj jam tuj de la komenco regis pozitiva, eĉ entuziasma etoso, same aŭ eĉ pli bona ol en kongresoj multe pli grandaj.

“Kiel pluraj homj jam diris al mi, ĝi estis ankaŭ enhavriĉa kongreso. Malgraŭ tio, ke estis iom mapli da programeroj ol kutime—kaj la Kongresa Libro de Lillo estos eble duoble pli dika ol tiu ĉi—ili tamen estis ofte sufiĉe altnivelaj. Ne temas nur pri la klerigaj programoj kiel IKU kaj la kongresa temo, sed ankaŭ pri la seminarioj kaj Komitataj Forumoj de UEA, en kiuj partoprenis multaj kongresanoj. Okazis pli da strategiaj diskutoj en ĉi tiu kongreso, ol en iu ajn alia, kiun mi ĉeestis, kaj do ĝi faris gravan kontribuon al antaŭenigo de la Strategia Laborplano de UEA.”

Elstariginte kelkajn pliajn kongreserojn (la futbal-matĉon, la Internacian Artan Vesperon…), la prezidanto turnis sin al nova temo: la 60-jariĝo de la Unesko-rezolucio.

“Se vi legos la tekston de la rezolucio—kaj mi rekomendas tion, ĝi troviĝas interalie en la Jarlibro—vi vidos, ke Unesko agnoskis Esperanton ne pro iu fora vizio de ideala mondo, en kiu ĝi rolas kiel dua lingvo por ĉiuj, sed pro tio, ke ĝi jam funkcias kaj konkrete, reale kontribuas al la celoj kaj idealoj de Unesko.

“Kiel do ni marku la sesdekjariĝon de tiu rezolucio? Laŭ mi, ĝuste per elstarigo de la realaj atingoj de Esperanto sur la kampoj de edukado, scienco kaj kulturo en la lastaj sesdek jaroj. Pensu, ke tio estas preskaŭ duono de la vivo de nia lingvo. En tiuj jardekoj, Esperanto multe disvastiĝis ekster Eŭropo, kreiĝis granda parto de ĝia originala kaj tradukita literaturo kaj aliaj kulturaj produktoj, kaj ĝi trovis kelkajn tute novajn uzkampojn. Ni havas multon, pri kiu ni povas fieri, kaj surbaze de tiu fiero kaj nia kono de niaj atingoj, ni povas pli memfide kaj atentokapte turni nin al niaj samideanoj tra la mondo kiuj ankoraŭ ne parolas Esperanton, sed kiuj estas jam esperantistoj laŭ siaj valoroj, laŭ sia spirito.

“Ĉiuj popoloj havas sian novjaran feston. Por ni, ĝi estas la UK, kiu ĉiam okazas proksime de la Tago de la Unua Libro, la 26a de julio. Do, nun komenciĝas nova jaro por ni esperantistoj—la Jaro “Montevideo 60,” aŭ mallonge simple la Montevidea Jaro, kies kulmino estos la 100a Kongreso en Lillo. Ni uzu la okazon en ĉiuj landoj kaj regionoj de la mondo por konsciiĝi pri la atingoj de tiuj lastaj sesdek jaroj, kaj por inde prifesti ilin per kulturaj, fakaj kaj klerigaj aranĝoj.

“Mi do instigas vin pripensi tion, kiam vi revenos hejmen. UEA publikigos informojn pri la Jaro en sia retejo, kiujn ni daŭre aktualigos tra la venontaj monatoj, kaj kie vi povos trovi konsilojn, materialojn, kaj novaĵojn pri agadoj ligitaj al la Jaro en aliaj landoj kaj mondopartoj. Ankaŭ en la revuo Esperanto aperos artikolserio por marki la Jaron, prezentante la historion de niaj rilatoj kun Unesko kaj la sukcesojn de la movado sur ĝiaj diversaj agadkampoj.

“Do, jen unu konkreta maniero kontribui al la Jaro: fariĝu Membro-Abonanto de UEA! Kun pli da membroj, ni havos pli da rimedoj por adekvate subteni la Jaron, por kontribui al la evoluigo de la movado tra la mondo, kaj por porti niajn renovigatajn Universalajn Kongresojn pli digne kaj forte en ilian duan jarcenton!”

Pretigis MF/SMG
================================================================
Honorigoj, premioj de UEA pro elstaraj Esperanto-agadoj

*Premio Deguchi al Stano Marcek*

Premio Onisaburo Deguchi, "la esperantista pacpremio", estis starigita
per donaco de Oomoto en 1987 kaj estas aljuĝata ĉiujare. Ĝi konsistas el
diplomo kaj monsumo de 2000 eŭroj.

Laŭ sia regularo la Premio Deguchi estas asignata "pro meritoj en la
utiligo de Esperanto kiel rimedo por monda paco kaj homara feliĉo,
konforme al la idearo de d-ro Zamenhof kaj al instruoj de Onisaburo
Deguchi, kaj pro kontribuo al la celo de UEA kreskigi inter siaj membroj
fortikan senton de solidareco kaj disvolvi ĉe ili komprenon kaj estimon
por aliaj popoloj".

Per decido de la Estraro de UEA, la Premio Deguchi de la jaro 2014 estis
aljuĝita al s-ro Stano Marček el Slovakio pro lia longtempa agado kiel
instruisto de Esperanto en multaj landoj kaj pro lia ĵurnalisma agado
kiel redaktoro de multaj Esperanto-gazetoj. Dum la anonco pri la decido
de la Estraro en la Solena Fermo de la 99-a Universala Kongreso en
Bonaero, aparte elstarigita estis la eksterordinara sukceso de lia
lernolibro "Esperanto per rekta metodo", aperinta jam en 34 nacilingvaj
eldonoj. La libro estas akompanata de modernaj metodikaj helpiloj kaj
didaktika materialo.

Ĉar Stano Marček ne povis partopreni la kongreson en Bonaero, la premio
estos transdonita al li en alia Esperanto-renkontiĝo post la UK.

Artikolo pri Stano Marček en Vikipedio:
http://eo.wikipedia.org/wiki/Stano_Mar%C4%8Dek

----------------------------------------------------------

*Fondaĵo Grabowski premiis Marjorie Boulton*

En la Solena Fermo de la 99-a Universala Kongreso de Esperanto en
Bonaero estis anoncita la decido de Fondaĵo Grabowski asigni premion al
la eminenta Esperanta verkistino Marjorie Boulton, kiu en majo festis
sian 90-an naskiĝdatrevenon.

Fondaĵo Grabowski de UEA estis kreita antaŭ 30 jaroj per donaco de la
pola-venezuela esperantisto Adamo Goralski por subteni la tutmondan
Esperantan kulturon per premioj kaj subvencioj, precipe por originala
kaj tradukita beletro. Ĝia juĝkomisiono konsistas el Ulrich Lins
(Germanio), István Ertl (Luksemburgo) kaj Shi Chengtai (Ĉinio).

La premio konsistas el monsumo de 1.150 usonaj dolaroj. Marjorie Boulton
ricevas ĝin kiel rekonon pro sia tuta vivoverko, kiu inkluzivas multajn
pintajn verkojn de la Esperanto-literaturo, kiel ekzemple la poemarojn
"Kontralte", "Eroj kaj aliaj poemoj, "Rimleteroj" (kun William Auld) kaj
"Du el" (kun Pol Thorsen); la novelaron "Okuloj"; la dramkolekton
"Virino ĉe la landlimo"; la biografion "Zamenhof, aŭtoro de Esperanto";
la biografian-literaturan studon "Poeto fajrokora: la verkaro de Julio
Baghy", kaj la popularan progresigan legolibron "Faktoj kaj fantazioj".

Marjorie Boulton estas membro de la Akademio de Esperanto kaj Honora
Membro de la Akademio Literatura de Esperanto.

----------------------------------------------------------

*UEA premiis dek unu elstarajn agantojn*

En la Solena Fermo de la 99-a UK en Bonaero estis anoncitaj la nomoj de
11 ĉi-jaraj ricevantoj de Diplomo pro Elstara Agado kaj de Diplomo pro
Elstara Arta Agado. Tiuj diplomoj estas aljuĝataj de la Estraro de UEA
ekde la jaro 2007.

*Diplomo pro Elstara Agado:*

*- Esperanto-Asocio de San-Paŭlo* (Brazilo) pro modela funkciado kiel
memsubtena kaj vigla Esperanto-centro;
*- Rubén Diaconu* (Argentino) pro kluba agado kaj redaktado de la
bulteno de Argentina Esperanto-Ligo;
*- Ellen Eddy* (Usono) pro longtempa prizorgado de Nord-Amerika Somera
Kursaro (NASK);
*- Gotoo Hitosi* (Japanio) pro la verko "Biografia leksikono de la
japana Esperanto-movado";
*- Wim Jansen* (Nederlando) pro la 12-jara gvidado de la katedro pri
Interlingvistiko kaj Esperanto en la Universitato de Amsterdamo;
*- Ĉrister Kiselman* (Svedio) pro scienca kaj interlingvistika agado kaj
eldonado;
*- So Gilsu* (Korea Respubliko) pro prelegvojaĝoj en Azio kaj ĝenerala
agado, i.a. kiel estrarano de UEA.

*Diplomo pro Elstara Arta Agado:*

*- Sten Johansson* (Svedio) pro verkista kaj eldona agado;
*- Dmitrij Ŝevĉenko* (Rusio) pro eldona agado;
*- Bertilo Wennergren* (Germanio) pro kontribuo al la Esperanta rokmuziko;
*- Eugène de Zilah* (Francio) pro verkista agado kaj eldonado de la
revuo "La Gazeto".

/laŭ komuniko de CO de UEA/


  : Rec.   : List

5286   문화원 10월 넷째주 주간 일정    LEE Jungkee 2014/10/19 566 1809
5285   2017 UK 서울유치실사 방한 UEA 임원 환송 모임에 많은 참석을 바랍니다.    LEE Jungkee 2014/10/16 582 2829
5284   다음주 중급 수업에 세계 임원 Martin님 초청하오니, 많은 참석을 바랍니다.    LEE Jungkee 2014/10/16 588 1824
5283   에스페란토 사전 내려받기 (인터넷과 무관)    LEE Jungkee 2014/10/13 634 2727
5282   문화원 10월 셋째주 주간 일정    LEE Jungkee 2014/10/12 599 1776
5281   일본 에스페란티스토 경희대 (수원) 수업에 참석합니다.    LEE Jungkee 2014/10/09 630 2653
5280   독일 에스페란티스토 경희대 (서울) 수업에 참석합니다.    LEE Jungkee 2014/10/09 614 2330
5279   문화원 10월 둘째주 주간 일정    LEE Jungkee 2014/10/03 626 2415
5278   문화원 9월 다섯째주와 10월 첫주 주간 일정    LEE Jungkee 2014/09/26 598 1807
5277   2015년도 세계 에스페란토 협회 등록 안내    LEE Jungkee 2014/09/24 577 1931
5276   10월 첫주 중급 수업 일자 변경!    LEE Jungkee 2014/09/20 611 1835
5275   문화원 9월 넷째주 주간 일정    LEE Jungkee 2014/09/18 602 1767
5274   헝가리 에스페란티스토 경희대 서울 수업 참석    LEE Jungkee 2014/09/17 729 2053
5273   에스페란토 국제 영상 경연 대회 안내    LEE Jungkee 2014/09/15 683 2405
5272   10월 (271기) 에스페란토 입문 강의 수강 접수 안내    LEE Jungkee 2014/09/06 613 2319
5271   금년 한국 에스페란토 대회가 중요한 이유    LEE Jungkee 2014/09/05 565 1817
5270   중급 수업 시간 변경!!! 중급자 필독! 월요일 중급 수업 없습니다.    LEE Jungkee 2014/09/04 599 1825
5269   46차 한국대회 참가 안내    LEE Jungkee 2014/09/02 606 1835
5268   헝가리 에스페란티스토의 강의를 추천합니다.    LEE Jungkee 2014/09/01 598 2743
5267   '2014 중국파견사업 한국 청년대표단 모집' 많은 참여를 바랍니다.    LEE Jungkee 2014/09/01 580 2381
5266   문화원 9월 첫째주 주간 일정    LEE Jungkee 2014/08/29 613 1796
5265   베트남에서 열리는 33차 한중일베트남 청년 세미나리오에 많은 참석을 바랍니다.    LEE Jungkee 2014/08/27 581 3353
5264   제 1회 이란 에스페란토 대회 사진과 설명!    LEE Jungkee 2014/08/23 631 1858
5263   제46차 한국에스페란토대회에 참가합시다!    LEE Jungkee 2014/08/18 714 2676
5262     [re] 제46차 한국에스페란토대회에 참가합시다! (En Esperanto)    LEE Jungkee 2014/08/19 674 2432
5261   문화원 8월 넷째주 주간 일정    LEE Jungkee 2014/08/18 602 1858
5260   새로나온 책 '오니아의 여행/ Vojaĝo de Onia' 를 추천합니다.    LEE Jungkee 2014/08/13 701 2383
5259   270기 (8월) 세번째 수업    LEE Jungkee 2014/08/12 615 1872
5258   UEA 학술원장 Christer Kiselman 박사와의 간담회    LEE Jungkee 2014/08/10 583 2584
5257   2017년 세계 에스페란토 대회 유치와 관련한 보고입니다.    LEE Jungkee 2014/08/09 582 1806
5256   아르헨티니아에서-13 (2104.8.4) / 티그레를 가다.    LEE Jungkee 2014/08/05 694 2347
5255   8월 (270기) 에스페란토 입문 강의 안내 (시간 변경),    LEE Jungkee 2014/08/04 579 2212
5254   아르헨티니아에서-12 (2104.8.3) / 시내 관광에 나서다.    LEE Jungkee 2014/08/04 664 2752
  아르헨티니아에서-11 (2104.8.2) / 폐막식 열리다.    LEE Jungkee 2014/08/04 681 2032
5252   제 99차 세계 에스페란토 대회 결의문    LEE Jungkee 2014/08/02 577 2339
5251   아르헨티니아에서-10 (2104.8.1) / 폐막 전날의 최종 정리    LEE Jungkee 2014/08/02 679 2715
5250   세계 대회 신문-- Kongresa Kuriero 5, 6    LEE Jungkee 2014/08/01 650 2668
5249   세계 대회 신문-- Kongresa Kuriero 3-4    LEE Jungkee 2014/08/01 670 2046
5248   세계 대회 신문-- Kongresa Kuriero 1-2    LEE Jungkee 2014/08/01 648 2704
5247   아르헨티니아에서-9 (2104.7.31) / 가장 바쁜 하루에 축구 경기까지    LEE Jungkee 2014/08/01 682 2144

    : List [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10]..[136]   [다음 10개]
Name  Subject  Content  

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by Webdimall

Warning: Unknown(): Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively. in Unknown on line 0