'자료집/ Materialoj

 Login  Join

:: Mia impreso en la 1-a Irana Esperanto-Kongreso
LEE Jungkee  (Homepage) 2014-04-07 18:09:18, Hit : 427, Rec. : 52
- Download #1 : 크기변환_foto_1.jpg (224.2 KB), Download : 4

- Download #2 : foto22014_03_24_081.jpg (173.1 KB), Download : 2


Mia impreso en la 1-a Irana Esperanto-Kongreso

                                                                      LEE Jungkee (estrarano de UEA)

La fono de okazigo de la 1-a Irana Kongreso
En la kongresejo de la 100-a Japana Kongreso de Esperanto (2013.10.12~15, Tokio), mi renkontis s-ron Hamzeh Shafiee (vicprez. de Irana Esperanto-Asocio), kun kiu jam delonge mi konatiĝis. Diskutante pri irana movado, mi proponis, ke se Irana Esperanto-Asocio (IREA) povus okazigi la unuan enlandan kongreson en la sekvonta marto, mi povos partopreni en ĝi en la nomo de UEA. Tiam mi pensis, ke mi povos viziti Iranon survoje al la estrara kunsido de UEA, kiu okazos en tiu periodo.

Memorfoto de la kongresanoj en la 1-a Irana Esperanto-Kongreso
S-ro Hamzeh respondis pozitive, ke reveninte al sia lando, la findecidon li sciigos al mi post diskuto de komitata kunsido de IREA. Probable ankaŭ IREA delonge planus havi sian nacian kongreson. Poste venis ĝojiga informo de li, ke IREA okazigos sian unuan landan kongreson de la 24-a ĝis la 26-a marte, 2014 en Tehrano,  kun la temo ‘Esperanto, lingvo  de Ideo kaj Idealo’.
La estraro de UEA volonte sankciis mian viziton al Irano kaj mi tuj rezervis flugbileton por partopreni en la historia kongreso.

En la unua tago de la kongreso
Je la 10-a kaj 30 minutoj a.t.m. en la 24-a de marto, mi surteriĝis en la flughaveno ‘Tehran Iamam Khomeini Internacia’. Paginte 40 eŭrojn por vizo mi eliris la flughavenon.
Jam s-ro Hamzeh atendis min kun sia aŭto, per kiu mi direktiĝis al lia hejmo. Post ĉ. 40 minutoj la aŭto alvenis al lia domo, en kiu jam s-ino TAHIRA Masako kaj la juna verkisto s-ro MIDORI Mamija el Japanio atendis min. Preninte la tagmanĝon, kiun la afabla edzino de Hamzeh kuiris, ni veturis al la kongresejo Hotelo Shahr. Jam en la kongresejo kolektiĝis multaj kongresanoj el diversaj landoj.
En la kongreso partoprenis 104 esperantistoj el 6 landoj: Aŭstralio(1), Francio(1), Japanio(4), Koreio(4). Pollando(2) kaj Irano(92).
Je la 4-a horo komenciĝis malferma ceremonio de la kongreso. Post kunkantado de La Espero, d-ro Keyhan Sayadpour, kiu estas pediatra profesoro, deklaris la malfermon de la kongreso. Sekvis gratulmesaĝo de la prez. de UEA prof. Mark Fettes, kies mesaĝon mi legis anstataŭ li. Post la legado mi donacis Esperanto-librojn al IREA nome de Korea Esperanto-Asocio. Jen estas parto de la gratulmesaĝo de prez. Mark Fettes:

“Mi estas tre feliĉa, ke la irana movado jam posedas la memfidon kaj kapablon bezonatajn por organizi landan kongreson. Jam el Irano atingis la mondan movadon diversaj valoraj kontribuoj, interalie mirindaj tradukoj de la poemoj de Hafiz kaj Kajjam; mi certas, ke sekvos multaj pliaj kontribuoj ne nur literaturaj sed ankaŭ muzikaj, klerigaj, organizaj ktp. Mi fidas do, ke vi uzos vian kongreson ne simple por ĝui nian lingvon, sed ankaŭ por plani la pluan evoluigon de la landa movado, kongrue kun la Strategia Laborplano de UEA. En tiu planado, kompreneble, specialan atenton devus ricevi via kunlaboro kun la movadoj de najbaraj kaj pli foraj landoj. Mi ĝojas, ke nia estrarano pri la azia Esperanto-movado, LEE Jungkee, mem partoprenas en la kongreso kaj povos senpere diskuti tiujn planojn kun vi.”

Ankaŭ mi donis mian gratulsaluton tra mia kongreslibra mesaĝo:

“Mi memoras, ke en la jaro 1975, 52,000 ekzempleroj da Esperanto-libroj de pref. Saheb Zamani estis eldonitaj en Irano. Tiu novaĵo surprizis ĉiujn esperantistojn en la mondo. Vere, tiama irana movado donis novan esperon kaj finvenkeblecon de nia movado al la tut-mondaj esperantistoj. Mi vidas, ke tiu ĉi kongreso estas signalo de regajno de iama gloro de irana movado. Pro la evoluo de interreto, vere ni terglobanoj loĝas en la sama globa vilaĝo spirante saman aeron. Sendube tra tiu ĉi kongreso irana movado nove startos al la mondo kaj gvidos movadon en okcidenta azio.”

Sub la prezido de vicprez. de IREA Ahmadreza Mamduhi, la malfermaj programeroj daŭris glate en Esperanto kaj parte en irana lingvo. S-ro Hamzeh Shafiee kaj s-ino Simin Emrani raportis pri nuna stato de irana movado. Kaj sekvis artaj aranĝoj, kiujn f-ino Niku Mamduhi, nova prezidantino de Irana Esperantista Junulara Organizo, reĝisoris. Estas interese, ke ŝia fako estas teatra reĝisorado, tial la enhavo estis sufiĉe altnivela. Franca esperantisto s-ro Gay Perrin montris lumbildon pri la urbo, en kiu okazis la 1-a UK en 1905, kaj dum la 100-a UK en Lille (2015) kongresanoj turismos laŭvole. En la fino de la unua taga programo, s-ino TAHIRA Masako el Japanio tre lerte prezidis aŭkcion. Kaj ĝia rikoltita sumo iris al IREA. La donacaĵoj de la aŭstralia esperantisto Paulo Desailly estis bonaj aŭkciaĵoj. La programeroj de la unua tago finiĝis, sed oni ne povis frue forlasi la kongresejon pro tio, ke ĝi estis la historia unua kongreso de iranaj esperantistoj. De loko la loko gajaj babiladoj kaj eksplodoj de rido regis en la kongresejo.

En la dua tago de la kongreso
En la dua tago, je la 10-a mi prelegis kun la temo ‘Kiel fortigi UEA-n’ dum unu horo. Klariginte nunan situacion de la monda Esperanto -movado, mi emfazis, ke por savi nian movadon ni nepre devas varbi novajn esperantistojn kaj kreskigi ilin kiel kompetentajn esperantistojn. Por tio, mi prezentis la fukciadon de Seula Esperanto -Kulturcentro kiel unu el la modeloj por plimultigi nombron de esperantistoj. Mi emfazis, ke se malkresko de membronombro de UEA daŭros, iam baldaŭ UEA frontos je danĝera situacio. Sekvis la prelego de s-ro Ahmadreza Mamduhi, vicprez. de IREA, kun la titolo ‘Irano kaj Esperanto’. Li tuŝis iranan movadon kaj rilaton inter irana historio kaj Esperanto. Li estas tre kompetenta esperantisto je lingvo kaj irana movado. Sekvis raporteto de s-ro Omid Rohanian, irana
Kun kongresanoj en la kongresejo
KAEM-ano pri azia movado. Pri virina stato en Irano d-ro Ŝirin Ahmadnia prelegis sufiĉe science kiel profesorino pri sociologio. La prelego estis utila por kompreni la parton de nuna irana socio. Post arta paŭzo, prof. SO Gilsu el Koreio prelegis pri la kongresa temo ‘Esperanto, lingvo  de Ideo kaj Idealo’. Kiel veterana spertplena esperantisto li klare eksplikis la nocion pri internacia lingvo. Lia prelego estis sufiĉe alloga kaj impresdona por gajnigi novan motivon al la kongresanoj. Post lia prelego, s-ro Golam-Reza Azar-Huŝang prelegis kun la titolo ‘Esperanto kaj Traduko’. Surbaze de lia propra traduksperto, li prezentis kondiĉojn por fariĝi bona tradukisto. En la fino de la programo, ĉiuj, kiuj prelegis dum la kongreso, surpodiiĝis kaj ricevis demandojn kaj respondis pri diversaj temoj. Post tio, la prez. de IREA Keyhan Sayadpour proponis la kongresan rezolucion de la 1-a Irana Kongreso de Esperanto al kongresanoj kaj oni kun aplaŭdo akceptis ĝin unuanime. Kun emocio kaj enhavriĉo la kongreso finiĝis, sed morgaŭ daŭros kongresa ekskurso. Sed domaĝe mi devis forlasi Iranon por flugi al Roterdamo por estrara kunsido, kiu okazos en la Centra oficejo de UEA.

Mi trovis novan esperon en Irano
Tiam, kiam mi diris mian vizitplanon al Irano al koreaj esperantistoj, oni zorgis mian sekurecon dum mia restado en Irano. Sed en Irano mi rimarkis, ke la lando de Imamo Khomeini estis tute paca kaj trankvila, plie tieaj esperantistoj estis tre gastamaj kaj sinceraj. Mi surpriziĝis pro tio, ke la lingva kapablo de iranaj esperantistoj estis tre alta kaj maturiĝinta. Kaj mi okule konstatis, ke ili havas varman amon al Esperanto kaj fieris kiel esperantisto. Mi antaŭvidas, ke IREA rolos kiel gvidlando en la okcidenta azio kaj mezorienta regiono. Plie kiel la ponto inter Oriento kaj Okcidento, Irano funkcios kun misio kaj tasko. Mi forte rekomendas, ke vi karaj esperantistoj senhezite vizitu Iranon kaj amikiĝu kun iranaj esperantistoj kaj ĝuu iaman gloran persian kulturon. Profitante tun ĉi ŝancon, mi kore dankas al ĉiuj iranaj samideanoj, kiuj varme akceptis min kaj disdividis nian komunan etoson.

=================

사진 1: Memorfoto de la kongresanoj en la 1-a Irana Esperanto-Kongreso.
사진 2: Kun kongresanoj en la kongresejo.


  : Rec.   : List

749   AMO atingis sian printempon!    LEE Jungkee 2014/05/11 56 404
748   Urghas varbi membrojn!    LEE Jungkee 2014/05/02 48 360
747   Kiel funkciigi Esperanto-kursejon?    LEE Jungkee 2014/05/01 54 380
746   ISAE senpage disponigas pli ol 60 jarojn de sia revuo en la Interreto    LEE Jungkee 2014/04/28 48 396
  Mia impreso en la 1-a Irana Esperanto-Kongreso    LEE Jungkee 2014/04/07 52 427
744   La Unua Irana Esperanto-Kongreso okazis en Tehrano    LEE Jungkee 2014/04/05 52 384
743   Tagordo de la 6a Junulara Seminario de Esp-o    LEE Jungkee 2014/03/17 54 365
742   Dua Sud-Azia Seminario en Lahoro, Pakistano    LEE Jungkee 2014/03/16 47 350
741   Orienta Esperanto-Seminario 참가를 추천합니다.    LEE Jungkee 2014/03/11 47 433
740   MESAĜO DE IRINA BOKOVA POR LA TAGO DE LA GEPATRA LINGVO    LEE Jungkee 2014/02/21 52 404
739   Kiel mi eklernis Esperanton (El Rusio)    LEE Jungkee 2014/02/05 48 408
738   Nova vento al Azio!    LEE Jungkee 2014/02/05 37 365
737   Esperanto-movado en Azio    LEE Jungkee 2014/01/27 50 426
736   Superrigardo pri la Afrika Agado de UEA en la jaro 2013    LEE Jungkee 2014/01/27 51 427
735   9a Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado    LEE Jungkee 2014/01/27 45 369
734   Estu mastro de nia vivo (Prelego de Monahho Miaohui)    LEE Jungkee 2014/01/14 50 407
733   Multas farendaj laboroj de KAEM    LEE Jungkee 2014/01/07 56 386
732   Prelego en la 100-a Japana Kongreso    LEE Jungkee 2014/01/06 93 410
731   Alvoko por la Internacia Virina Tago Hirosima 2014    LEE Jungkee 2014/01/06 44 372
730   La 32-a Komuna Seminario de Aziaj Junularoj    LEE Jungkee 2013/12/25 47 382
729   [추천] 에스페란토로 읽고 듣는 인터넷 잡지    LEE Jungkee 2013/12/16 106 529
728   Forbruligota letero    LEE Jungkee 2013/12/15 55 364
727   Ĉina Ekonomia Kultura Paca Esperanto-Forumo    LEE Jungkee 2013/12/08 46 350
726   Unua Esperanto-Kongreso en Irano    LEE Jungkee 2013/12/08 39 354
725   Orienta Esperanto-Seminario    LEE Jungkee 2013/12/08 43 343
724   Esperanto-biblioteko en Shimonoseki, Japanio    LEE Jungkee 2013/11/19 44 367
723   Aǔstralia Esperanto-Asocio(AEA) kongresos.    LEE Jungkee 2013/11/18 45 343
722   Preskaŭ eta UK–la 100-a Japana Esperanto-Kongreso    LEE Jungkee 2013/10/24 39 380
721   Nova direktoro por la Kolekto por Planlingvoj kaj    LEE Jungkee 2013/10/23 46 335
720   Gazetaraj Komunikoj de UEA    LEE Jungkee 2013/09/21 43 368

    : List [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10]..[30]   [다음 10개]
Name  Subject  Content  

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by Webdimall

Warning: Unknown(): Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively. in Unknown on line 0