'자료집/ Materialoj

 Login  Join

:: La Unua Irana Esperanto-Kongreso okazis en Tehrano
LEE Jungkee  (Homepage) 2014-04-05 10:43:29, Hit : 384, Rec. : 52

La Unua Irana Esperanto-Kongreso okazis en Tehrano
La Unua Irana Esperanto-Kongreso (IREK1) okazis en Tehrano de la 24a de marto 2014 ĝis la 26a de marto kun pli ol 100 partoprenantoj el 6 landoj de la mondo (Aŭstralio, Francio, Japanio, Koreio, Pollando kaj Irano) kaj 7 provincoj de Irano (Kermanŝaho, Ĥorasano, Mazandarano, Esfahano, Kurdestano, Hormozgano kaj Tehrano).
Dum la unua tago de la Kongreso, kiun organizis kaj okazigis Irana Esperanto-Asocio (IREA) kun helpo de profesia helpo de Jasna Instituto, post inaŭguraj programeroj - tre similaj al tiuj de la UKoj - ekz-e kiel kunkantado de La Espero, kaj salutado de reprezentantoj de ali-landaj kaj -provincaj esperantistoj/asocioj, i.a. d-ro So Gilsu, veterana korea samideano kaj eksestrarano de UEA; s-ro Lee Jung Kee, estrarano de UEA kaj la eksprezidanto de KAEM (Komisiono pri Azia  Esperanto-Movado de UEA), legis la mesaĝon de d-ro Mark Fettes, la prezidanto de UEA, al IREK1 en kiu i.a. diriĝis:
"En viaj manoj kuŝas la sorto kaj signifo de la unua Esperanto-kongreso en Irano, lando kun longa kaj glora historio, kiu ludas gravegan rolon en la disvolviĝo de la vasta regiono inter Eŭropo, Azio kaj Afriko. Temas pri regiono, kiun ankoraŭ minacas diversaj konfiktoj kaj militoj, kaj kie do urĝe necesas disvastigi tiun pacan spiriton, kiun portas la Esperanto-movado jam de sia naskiĝo."
Anoncado de la programeroj kaj prezentado de la prelegantoj estis far f-ino Bahar Sejf (en la persa) kaj inĝ. Ahmadreza Mamduhi (en Esperanto), kiuj provis ĝiseble informi la ĉeestantaron kaj perse kaj Esperante. La estraranoj de Irana Esperanto-Asocio (IREA), d-ro Keyhan Sayyadpour, inĝ. Hamzeh Shafiee, f-ino Simin Emrani kaj inĝ. Ahmadreza Mamduhi raportis pri stato kaj diversaj aktivadoj de la Asocio, kiu aliĝis al UEA jam antaŭ multaj jaroj.
La artaj programeroj de la inaŭgura tago inkludis 5 komediajn teatraĵetojn pri diversaj aspektoj/servoj de Esperanto (kiel ĝia facileco kaj la Pasporta Servo) kaj ludadon/kantadon de iranaj tradiciaj muzikaĵoj/kantoj, plenumitaj per Vahe-grupo (Vahe en la persa signifas oazon), kies direktorino estas f-ino Niku Mamduhi, denaska esperantisto kaj teatr-reĝisoro. Vahe-aj geaktoroj dum ambaŭ unuaj tagoj de la Kongreso estis f-ino Mahdoĥt Moŭlai, s-ro Mehdi Saffari kaj s-ro Amir-Nima Elahi. La teknika direktoro de la grupo estis s-ro Kjumars Haeri.
Unuajn iranajn tradiciajn muzikojn ludis f-ino Horŝid Dadbeh kaj s-ro Sepand Dadbeh. La postajn ludis dafistoj s-roj Amir-Hosejn Dehgani kaj Amir-Hosejn Adibi (dafo estas irana tradicia muzikilo kiu en la irana mistikismo havas tre specialan lokon kaj valoron). La ĉeestantaro forte aplaŭdis ĉiujn artistojn pere de siaj longaj klapadoj.
Poste okazis la interkona vespero dum kiu i.a. s-ro Gay Perrin (elp. Gi Peran) el Francio montris lumbildojn pri la francaj urboj en kiuj okazis la unua UK en 1905 kaj okazos la posta UK en 2015.
Fine de la unua tago de la Kongreso, s-ino Tahira Masako el Japanio plenumis viglan aŭkcion de esperantaĵoj kaj donacis la tutan enspezon al IREA. Krom de ŝi donacitaj esperantaĵoj, ŝi bonvolis aŭkcie vendi ankaŭ donacaĵojn de s-ro Paulo Desailly (elp. Disejli) el Aŭstralio.
La dua Tago de IREK1 post regalado komenciĝas kun tre interesa kaj inspira prelego de s-ro Lee Jung Lee pri liaj spertoj rilate al la Seula KulturCentro kiun li fondis antaŭ 23 jaroj kaj ĝis nun okazigis 266 kursojn tie komencante novan kurson ĉiumonate.
La dua prelego dum la dua tago estis far inĝ. Ahmadreza Mamduhi, IREA-vicprezidanto kaj la ĉefdelegito de UEA en Irano, kun titolo "Irano kaj Esperanto". En la prelego, i.a., li aludis al la kialo de ne kongresado en Irano ĝis nun, historia soifado de Irano por la komuna lingvo, kaj la rezulta ekapero de la unua artefarita lingvo nomata Balaibalan en Irano (Persujo) de 1500aj jaroj. Li parolis ankaŭ pri tio ke kion Irano, laŭ li volas/povas doni al la mondo per Esperanto (ĉefe pacemaj/pacamaj kaj tolerigaj instruoj de la irana mistikismo, laŭ li tre bezonataj por la hodiaŭa materiema/militema mondo), kaj kion Irano volas/bezonas akiri de la mondo pere de Esperanto, t.e. ĉefe alilandaj artaĵoj kaj novaj sciencoj kaj teknologioj.
Samtempe kun lia prelego Esperantlingva, en alia salono de Hotel Ŝahr - la kongresejo en la orienta parto de Tehrano - okazis perslingva prezentado de la akceptitaj artikoloj de la kongreso, t.e.: "Manieroj por popularigi la disvastigadon de Esperanto en Irano" (s-ro Ahmad Akbari el Tehrano), "Esperanto kaj ĝia estonta perspektivo" (s-ino Farŝide Arabŝahi el Esfahano), kaj "(Softvaro de) Bibliografio de Esperanto en Irano" (s-ro Ali-Asgar Koŭsari el Kermanŝaho).
S-ro Omid Rohanian, la Irana KAEMano prezentis raporteton kun kelkaj proponoj, reage al kiuj s-ro Lee Jong Lee eldiris klarigojn kaj tre kuraĝigajn proponojn. La tria prelego de IREK1 estis far d-ino Ŝirin Ahmadnia, irana sociologo fama kaj esperantista poeto-verkisto malnova, pri la diversaspekta stato de virinoj en Irano kaj potencialaj helpoj, kiujn Esperanto povas fari por ilia prospero. Ŝi kiel ekz-on priparolis sian kazon: 16jaraĝe ŝi lernis E-on kaj 23jaraĝe partoprenis en la Pekina UK en 1986 kaj ekde samaj jaroj ŝiaj poemoj aperis en prestiĝaj internaciaj E-gazetoj kiel Fonto, Heroldo de E-o kaj Monato.
La artaj programeroj de la dua kongresa tago inkluzivis 7 komediajn teatraĵetojn rilate al la irana novjara tradicia sep-so-tablotuko (surhavanta sep aĵojn kies nomoj en la persa komenciĝas per litero so) kaj tradiciajn/popularajn muzikojn kaj kantojn far Vahe-anoj s-roj Reza Razzaz, Ali Panĝe-Ŝahin kaj Roham Ĥorŝid-Vand. La fina - kar surpriza - prezentaĵo de Vahe-grupo estis la fama kaj populara kanzono de karmemora irana-armena Vigen (1929-2003) nomata Freneza Kor' (Dele Divane) en Esperanto kaj la persa kantigante ankaŭ la tutan ĉeestantaron disdoninte al ĉiuj la tekston en ambaŭ lingvoj.
la kvara preleganto de IREK1 estis d-ro So Gilsu, kiu interesoveke parolis pri la bezonataj ecoj de Internacia Lingvo, t.e., i.a. facileco, perfekteco kaj aplikebleco, kiujn Esperanto havas tre kontentige, kaj kiujn malhavas naciaj lingvoj kiel la angla. Post paŭza regaladeto, la kvinan kaj la lastan prelegon prezentis s-ro Golam-Reza Azar-Huŝang, irana verkisto kaj tradukisto, kiu ankaŭ enkondukis Yumeihon en Iranon. Titolo de lia prelego en Esperanto estis "Esperanto Kaj Traduko". I.a. li aludis al 4 kondiĉoj de la tradukanto por bona tradukado de ĉiutagaj ordinaraj tekstoj,kaj 3 pluaj kondiĉoj por la beletraj materialoj.
Fine, ĉiuj prelegintoj suriris la scenejon por respondi al la ĉeestantaraj demandoj rilate al siaj paroladoj. Okazis viglaj kaj konstruaj diskutoj. Post tio la rezolucio de la IREK1 estis laŭtlegita per d-ro Sayadpour kaj aprobita per klapado de kongresanoj. Jen partoj de ĝi:
"Ni, .....Konfirmas:
•        La vivgravecon de la lingvo Esperanto por la daŭrebleca stato de la homaro, ĉar ĝi estas kreita surbaze de la ideoj kaj idealoj de paco, egaleco, justeco, amikeco kaj reciproka respektado
•        Pliboiĝon radikan de la homaj kondiĉoj post tutmondiĝo de Esperanto en ĉiuj sferoj ekz-e socia, scienca, ekonomia, spirtuala, kultura, edukada kaj politika. Rezulte, ni
Konsiderante:
•        La du por-Esperantajn Rezoluciojn de Unesko (en la jaroj 1954 kaj 1987), ...
•        Ke Irano eĉ antaŭ la Uneskaj Rezolucioj rolis grave en prezentado kaj proponado de Esperanto en la internaciaj kunvenoj kaj rilatoj jam ekde ties komencaj jardekoj en la unua kunsido de La Ligo de Nacioj en la jaro 1921
•        Ke Irano iniciatis ankaŭ pri La Jaro de "La Dialogo inter Civilizacioj" de La Unuiĝinta Naciaro (la jaro 2001); kaj ke la unua kondiĉo por ĉia justa kaj ĝusta dialogo estas komuna sendiskriminacia lingvo kiel Internacia Lingvo Esperanto
Konstatinte ke:
•        Eeperanto kiel eko-lingvo multege povas helpi la homaron por atingi al la celoj de Daŭrebleco en ĉiuj ties tri terenoj, t.e. ekonomia, socia kaj media, ŝparigante tre multan tempon, homforton kaj naturaĵojn evitante gigantan produktadon de forcejaj gasoj, speciale CO2
•        La Interreto ... restas sterila sen ekzisto de Esperanta traduko de ties nacilinga enhavo, ĉar neniu povas ellerni tiom da nacilingvoj, en kiom la interretaj paĝoj estas skribitaj. Samo validas ankaŭ pri filmoj, libroj, magazinoj, revuoj, radiaj televidaj programoj kaj .... Unu el la rezultoj de la nuna lingva misordo estas diskriminacio kaj maljusto en aljuĝado de premioj kiel Nobeloj kaj Oskaroj.
•        Altrudado de diversaj naciaj lingvoj kiel la internacia lingvo dum la historio neniel helpis al egalrajta komunikado, paco kaj amikeco inter divers-landanoj kaj -lingvanoj, kaj eĉ male, kreskigis malamon kaj maltoleremon inter la popoloj
•        Eĉ longtempa lernado de fremdaj naci-lingvoj kiel la angla kaj la franca havas tre malaltan rezulton (En oriento post multjara lernado nur unu el mil lernantoj povas utiligi la lernitan fremd-lingvon, en okcidento unu el cent)
•        Eĉ mallongtempa lernado de Esperanto (ĉirkaŭ nur 100 horoj) estas tute efika por baza komunikado inter la plej variaj teranoj
•        Nek Okcidento, nek Oriento; nek Nordo, nek Sudo disponas la tutan atingaĵaron de la homaro, ĉu fizikan, ĉu nefizikan
•        ...
•        Multegaj eksperimentoj en diversaj landoj kiel Anglio, Aŭstralio, Italio, … jam montris multaspektan utiladon de lernado de Esperanto, i.a. tujan komunikadon kun alilandaj gelernantoj, pli radikan lernadon/komprenadon/konatiĝon kun sia gepatra lingvo, pli facila, pli bona kaj pli rapida lernado de aliaj naciaj lingvoj
Rekomendas akcente al ĉiuj ŝtataj kaj neŝtataj institucioj, instancoj kaj organizaĵoj - same al ĉiuj individuoj:
•         Kontribui por prezentado kaj instruado de Esperanto kiom eble plej vaste, multe, bone kaj frue
•        Utiligi Esperanton en internacia prezentado de siaj ĉiaspecaj produktoj ekz-e libroj, revuoj, magazinoj, radiaj kaj televidaj programeroj, filmoj, kaj interretaj paĝoj
Alvokas
•        Al koncernaj ministerioj (ekz-e pri edukado, altlernado, sporto, ....) serioze konsideri la plenumitajn eksperimentjn en aliaj landoj kaj ekagi por vasta instruado/aplikado de Esperanto
•        Al NeRegistaraj Organizaĵoj - ĉu naciaj ĉu internaciaj NROj - helpi al konatigado, instruado kaj aplikado de Esperanto ĉiu-rimede kaj ĉiuterene i.a. utiligante ĝin en siaj internaciaj rilatoj kaj kun
Poste, al ĉiuj eksterlandaj partoprenantoj de la kongreso (el kiuj multaj donacintis librojn al IREA), IREA-prezidanto, d-ro Keyhan Sayadpour sursceneje donacis ekzemplerojn de "Versoj de Persoj" (originalaj poemoj de irananoj en Esperanto) kaj por ili mem, kaj por la biblioteko de iliaj Esperanto-Asocioj. Li ankaŭ disdonis honorigajn kongresajn dankleterojn (al 15 personoj) kaj memor-tabulojn (al 17 personoj, i.a. d-ro So Gilsu kaj s-ro Lee Jong Kee) al tiuj, kiuj kontribuis/helpis al okazigado de la IREK1.
Por komuna fotado, kaj en la hotela salono kaj en la malferma spaco de la hotelo - gvidate de d-ro Gilgsu - ĉiuj kongresanoj pozis, iuj kun siaj honorigaj kongresaj dankleteroj kaj memor-tabuloj.
La tria tago  de IREK1 (26a de marto) estis dediĉita al ekskursoj al du vidindaĵoj de Tehrano: Golestan Palaco kaj Taĝriŝ Bazaro,en kiuj partoprenis ĉ. 40 personoj.


  : Rec.   : List

749   AMO atingis sian printempon!    LEE Jungkee 2014/05/11 56 404
748   Urghas varbi membrojn!    LEE Jungkee 2014/05/02 48 360
747   Kiel funkciigi Esperanto-kursejon?    LEE Jungkee 2014/05/01 54 380
746   ISAE senpage disponigas pli ol 60 jarojn de sia revuo en la Interreto    LEE Jungkee 2014/04/28 48 396
745   Mia impreso en la 1-a Irana Esperanto-Kongreso    LEE Jungkee 2014/04/07 52 428
  La Unua Irana Esperanto-Kongreso okazis en Tehrano    LEE Jungkee 2014/04/05 52 384
743   Tagordo de la 6a Junulara Seminario de Esp-o    LEE Jungkee 2014/03/17 54 365
742   Dua Sud-Azia Seminario en Lahoro, Pakistano    LEE Jungkee 2014/03/16 47 350
741   Orienta Esperanto-Seminario 참가를 추천합니다.    LEE Jungkee 2014/03/11 47 433
740   MESAĜO DE IRINA BOKOVA POR LA TAGO DE LA GEPATRA LINGVO    LEE Jungkee 2014/02/21 52 404
739   Kiel mi eklernis Esperanton (El Rusio)    LEE Jungkee 2014/02/05 48 408
738   Nova vento al Azio!    LEE Jungkee 2014/02/05 37 365
737   Esperanto-movado en Azio    LEE Jungkee 2014/01/27 50 426
736   Superrigardo pri la Afrika Agado de UEA en la jaro 2013    LEE Jungkee 2014/01/27 51 427
735   9a Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado    LEE Jungkee 2014/01/27 45 369
734   Estu mastro de nia vivo (Prelego de Monahho Miaohui)    LEE Jungkee 2014/01/14 50 407
733   Multas farendaj laboroj de KAEM    LEE Jungkee 2014/01/07 56 386
732   Prelego en la 100-a Japana Kongreso    LEE Jungkee 2014/01/06 93 410
731   Alvoko por la Internacia Virina Tago Hirosima 2014    LEE Jungkee 2014/01/06 44 372
730   La 32-a Komuna Seminario de Aziaj Junularoj    LEE Jungkee 2013/12/25 47 382
729   [추천] 에스페란토로 읽고 듣는 인터넷 잡지    LEE Jungkee 2013/12/16 106 529
728   Forbruligota letero    LEE Jungkee 2013/12/15 55 364
727   Ĉina Ekonomia Kultura Paca Esperanto-Forumo    LEE Jungkee 2013/12/08 46 350
726   Unua Esperanto-Kongreso en Irano    LEE Jungkee 2013/12/08 39 354
725   Orienta Esperanto-Seminario    LEE Jungkee 2013/12/08 43 343
724   Esperanto-biblioteko en Shimonoseki, Japanio    LEE Jungkee 2013/11/19 44 367
723   Aǔstralia Esperanto-Asocio(AEA) kongresos.    LEE Jungkee 2013/11/18 45 343
722   Preskaŭ eta UK–la 100-a Japana Esperanto-Kongreso    LEE Jungkee 2013/10/24 39 380
721   Nova direktoro por la Kolekto por Planlingvoj kaj    LEE Jungkee 2013/10/23 46 335
720   Gazetaraj Komunikoj de UEA    LEE Jungkee 2013/09/21 43 368

    : List [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10]..[30]   [다음 10개]
Name  Subject  Content  

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by Webdimall

Warning: Unknown(): Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively. in Unknown on line 0