'자료집/ Materialoj

 Login  Join

:: Raporto pri la E-instruvojaĝo al Kamboĝo kaj Vjetnamio aŭguste 2014
LEE Jungkee  (Homepage) 2014-10-09 07:41:55, Hit : 345, Rec. : 41

La 21an de septembro, 2014
Ivanovo, Rusio
                                modifiite

Raporto pri la E-instruvojaĝo al Kamboĝo kaj Vjetnamio aŭguste 2014
(por KAEM)

De printempo ĝis la fino de  julio
Printempe 2014 mi proponis helpon en E-instruado en iu azia lando. S-ro Lee Junkee, estrarano de UEA, sugestis tion fari en Kamboĝo. Tial mi lanĉis mesaĝadon al s-ro Chhim Sokha, la prezidanto de Kamboĝa E-Asocio. Retuminte kelkfoje kaj ne havinte respondon de li (same neniu el KAEM-anoj ricevis ajnan reeĥon al siaj mesaĝoj), mi skribis al kamboĝa esperantisto Sreng Teklong, loĝanta en Pnompeno. Li reagis tuj kaj esprimis ĝojon pri proponita helpo en E-instruado. Laŭ mia skriba instigo kaj konsilo Teklong vizitis certajn organizaĵojn por kunvenigi pli da homoj por mia E-kurso. Li faris kelkajn provojn, tamen ili ne estis sukcesaj.
Intertempe, mi jam aĉetis flugbileton al Vjetnamio, HoChiMin-urbo. Nia korespondado kun Teklong daŭris ĝis mia alveno al Pnompeno.
Fine de julio mi startis al Sud-Orienta Azio por efektivigi E-instruadon en Pnompeno (Kamboĝo). La plej konvena (de financa kaj tempa flankoj) evidentiĝis flugo el Moskvo tra Vjetnamio, HCM-urbo. Pluse laŭ anticipa interkonsento kun s-ino Le Thien Thu (Aŭtuna), KAEM-estraranino, estis planita komuna veturo al Pnompeno (pli poste ŝi nuligis ĝin). Eksciinte rezultojn de maja vojaĝo de Aŭtuna al Pnompeno kaj pripensinte la situacion mi decidis tamen atingi Kamboĝon, des pli ke en sia lasta mesaĝo Teklong proponis, ke mi gvidu 10-tagan E-kurson en Pnompeno.

Kamboĝo.

1.        E-kurso en privata lernejo de s-ro Chhim Sokha
La 30an de julio mi veturis buse al Pnompeno, kie min atendis Teklong. Samtage ni venis al privata lingva lernejo de s-ro Chhim Sokha. Tie mi konatiĝis kun li, la prezidanto de KEA, kiu disponigas unu el klasĉambroj por E-lecionoj. Kaj ekde la sekva tago mi komencis E-instruadon. S-ro Chhim pruntis al ni sian komputilon kaj Teklong alportis sian projekciilon. Mia PowerPoint-forma E-lecionaro aperadis surmure, ĉar ekrano mankis. Lecionoj okazis ĉiutage, krom dimanĉoj, dum 2-2,5 horoj. Dufoje mi rekomencadis la kurson, ĉar venis tute novaj gelernantoj. La kurson vizitadis de 5 ĝis 10 personoj. Mi devis konstati, ke inter ili estis kapablaj gejunuloj, kiuj plezure lernis la lingvon. Laŭ informoj de s-roj Chhim Sokha kaj Sreng Teklong ili ambaŭ telefonis al iamaj siaj E-kursanoj por inviti ilin al mia E-kurso, sed reeĥis nur 1-2 personoj. Do, fakte en aŭgusto dum mia dusemajna restado mi ekvidis nur 2 kamboĝanojn (supre menciitajn) pene  E-parolantajn.

2.        S-ro Chhim Sokha
La lastan sabaton de mia restado en Pnompeno mi lanĉis seriozan parolon kun s-ro Chhim Sokha pri stato de E-movado en Kamboĝo. Ni konversaciis duonhoron kaj fine mi povis konstati jenon. La grupoj de E-lernantoj aperintaj ie fote ne ekzistas. S-ro Chhim Sokha, 53-jara, nun tute ne okupiĝas pri iu ajn E-agado. Li sincere diris, ke li estas tre okupata pri sia lernejo kaj liaj retkestoj estas plenplenaj de mesaĝoj, kiujn li ne legas: tial neniu atendu respondojn. Laŭ vortoj de s-ro Chhim S. li ŝatus esti anstataŭigota, se aperos iu taŭga persono, kiu povus transpreni gvidan E-rolon en Pnompeno. S-ro Chhim S. ŝatus kaj planas partopreni la UK-on en Lille en 2015.

3.        S-ro Sreng Teklong
S-ro Sreng Teklong estas 33-jara junulo antaŭ 4 jaroj fininta ekonomian fakultaton de unu el lokaj universitatoj sen konstanta laborloko. Teklong estas modesta kaj ĝentila, afabla kaj helpema. Tamen liaj diversflankaj E-scioj estas minimumaj. Laŭ sia karaktero Teklong ne estas organizanto. Sed li estas tre fervora esperantisto, kiu ŝatas E-aktivi. Ni pasigis multe da tempo ĉe komputilo en vestiblo de mia hotelo en Pnompeno pretigante hmerlingvan version de mia priesperanta prelego por kamboĝanoj. De tempo al tempo, ne ofte, venas eksterlandaj geesperantistoj al Pnompeno, tiam Teklong akompanas ilin tra la urbo.
      Kun helpo de s-ro Eng el Malajzio Teklong lanĉis E-interretpaĝon
(www.etk-amiko.blogspot.com) pri turismado en Kamboĝo kaj la paĝon en Fejsbuko (https://www.facebook.com/groups/295140460629784/).
Mi trarigardis E-interretpaĝon, donis kelkajn konsilojn pri enhavo kaj esprimis pretecon redakti kaj lingve korekti ĝin. Do, tiu-ĉi tasko estas farita septembre.
Inter Chhim Sokha kaj Sreng Teklong estas bonaj kaj trankvilaspektaj interrilatoj, sed laŭ certaj indikoj ili tre similas al interrilatoj de plenpotenca direktoro kaj senrajta lernanto.

4 . Prelego en Rusia Centro pri kulturo kaj scienco de Pnompeno
Krom E-instruado mi iniciatis prelegon pri Esperanto en Rusia Centro pri kulturo kaj scienco de Pnompeno. Mi trovis ĝin memstare, renkontiĝis kun ĝiaj oficialuloj kaj rakontis al ili pri mia intenco fari prelegon pri Esperanto. La oficialuloj de la Centro esprimis intereson pri proponita aranĝo kaj organizis ĉion bezonatan laŭ mia sugesto. Do, la prelegon partoprenis ĉirkaŭ 40 junuloj, lernantoj de la Centro, kiuj studas la rusan lingvon, + 5 gelernantoj de mia E-kurso. Ĉeestis ankaŭ Olga (pri ŝi bv.vidi sube), Teklong, Sokha, oficistoj de la Centro. Helpe de Teklong mi organizis malgrandan E-libran ekspozicion, pendigis E-flagon. La prelego pasis sukcese : mi parolis ruse kaj esperante,Teklong interpretis al la hmera lingvo. Oni faris multajn fotojn kaj espereble aperos iom pli poste ankaŭ videofilmeto,  farita de oficistoj de la Rusia Centro.
Por la biblioteko de la Rusia Centro mi donacis kelkajn ekzemplerojn de E-legolibro. La samajn mi donacis al Teklong. Pluse mi kopiigis la legolibrojn por E-kurso, kiujn nun uzas Teklong dum sia instruado. La Rusia Centro aperigis ruslingve informon pri la aranĝo en interretpaĝo de «Russotrudniĉestvo» («Rusia kunagado»), kies adreso jenas : http://khm.rs.gov.ru/ru/node/1778 . En ĝi la organizantoj sciigis, ke la 8an de aŭgusto okazis seminario pri lingvistiko kaj filologio en rusa, esperanta kaj hmeraj lingvoj, kiun gvidis mi (menciita mia nomo kaj laborloko/posteno en Rusio). Ne gravas, ke organizantoj de la aranĝo, kiu estis plene dediĉita al Esperanto, prezentis ĝin favore al sia agado.

5. Reĝa Universitato de Pnompeno kaj s-ino Olga Whelan
La sekvan tagon mi proponis al Teklong veturi al iu moderna biblioteko por interkonsenti pri simila prelego por kamboĝanoj, sed okazis tiel, ke ni trafis al Instituto de fremdaj lingvoj. Mi proponis trovi personon/oficiston, kiu parolas la francan (mi estas instruistino pri la franca lingvo). Venis junulino kaj akompanis nin al najbara konstruaĵo. Evidentiĝis, ke ĝi estas Reĝa Universitato de Pnompeno. Ni eniris administran oficejon kaj vorto post vorto klariĝis, ke s-ro Toch Sopheap, al kiu venigis nin la junulino, parolas la rusan, ĉar en komencaj jaroj de perestrojko li studis en Moskva Ŝtata Universitato. Bonŝanco! Pluse, unu jaron pli frue li eklernis la rusan lingvon en Ivanovo, urbo, kie mi loĝas! Imagu mian kaj des pli lian surpriziĝon! Do, ni longe babilis ruslingve ekster oficejo.
Certe, la emociplena pro rememoroj oficisto konsentis helpi aranĝi prelegon pri Esperanto. Sed tio povos okazi nur oktobre pro nunaj ekzamenoj ĉe studentoj kaj pro certaj formalaĵoj, kiujn necesas plenumi: rektoro devas subskribi permeson. Fine de septembro Teklong devas telefoni al la menciita oficisto kaj jam konkrete interkonsenti pri la prelego, kiun gvidu Olga Whelan, juna virino, rusdevena usonanino, lingvistino, fininta Moskvan Ŝtatan Universitaton, loĝanta nuntempe (provizore) kun sia edzo en Pnompeno.(Pri ekzisto de Olga mi eksciis de s-ino Autuna post mia alveno al HCM-urbo). Olga sufiĉe bone scipovas Esperanton, kiun ŝi lernis memstare laŭ instigo de SEAN O’RIAIN (esperantisto, irlanda diplomato, nun laboranta por la Eŭropa Komisiono kiel respondeculo pri la irlandlingvaj retaj servoj de la Komisiono) dum sia lingva praktiko en Irlando. Olga ne estas movadanino: ŝi havas neniujn sciojn pri E-movado. Tamen en komenco de ĉi-jaro ŝi bonvolis helpi en E-instruado en la lernejo de s-ro Chhim S. Ne havante iun ajn moralan subtenon flanke de s-ro Chhim S., ŝi lasis tiun aktivadon. Nun post mia prelego en la Rusia Centro, kiun ŝi ĉeestis, kaj interkonsenton pri E-kurso en la Reĝa Universitato, Olga konsentis gvidi tie E-kurson laŭ mia E-lecionaro, kiun mi lasis ankaŭ al Teklong.

6. La kursanoj
Same mi donacis diskon kun E-kantoj, kelkajn E-videofilmetojn, E-librojn, E-propagandilojn kaj suvenirojn al Teklong por lia grupo. Miaj kursanoj fine de la E-kurso ricevis rusiajn kalendaretojn por la sekva jaro kaj bildkartojn. Mi konsilis al Teklong kaj miaj/liaj lernantoj nepre partopreni la 33an E-Komunan Seminarion, kiu okazos decembre en HCM-urbo (Vjetnamio). Same s-ino Le Thien Thu (Aŭtuna) dum sia maja vizito invitis kamboĝanojn al ĉi-aranĝo.
Finante ĉi-raporton, eble ne tre oficialan laŭ stilo, mi ŝatus substreki, ke estos bezonata daŭra prizorgo de E-situacio en Pnompeno. Montriĝis, ke endas tamen flegi eĉ malgrandan grupeton de dezirantoj lerni Esperanton, des pli ke fine de la kurta E-kurso (ne nur gramatikon mi instruis, sed ankaŭ prezentis iom E-movadon kaj E-kulturon) ĉe adiaŭo mi aŭdis de gelernantoj gramatike korektan kaj kortuŝe balzaman frazon : «Mi amas vin!».
Jen, sube estas la lasta mesaĝo de Teklong, kiun mi ricevis post mia forveturo el Pnompeno. La sendita listo estas la listo de miaj kamboĝaj E-kursanoj. Menciita «Mamuto» estas legolibro por komencantoj «Mamutido Miĉjo» verkita de rusia esperantisto M.Bronŝtejn kaj surbaze de kiu mi skribis lernolibron - bedaŭrinde, ĝin nun ne eldonitan ;-(. Jam de kelkaj jaroj mi instruas laŭ ĝi en diversaj landoj.
Kara Tatjana
Nun mi dauxre instruas ilin, lunde gxis sabate kun 5 lernantoj, kaj mi instruas per la mamuto  kaj aliaj libroj, mi havas projekciilon, sed sen komputilon, do mi ne plu dauxras lecionon kiel vi faris.
Nun mi jxus komplilis la liston.
1.Sreng Teklong, angkoresperanto@yahoo.com, Telefono 85512214955.
2.Chun Sokha, chunsokha@gmail.com, 85577337790.
3.Chan Borey, chanborey.mdx3@gmail.com, 85515542547.
4.Orl Char, char.orlnie@gmail.com, 85510717992.
5.San Sopheap, sopheapsannie@gmail.com, 85512685176.
6.Neom Leangheang, boranlhk@gmail.com, 855282427.
7.Say Chan Seiha, seihachansay@yahoo.com, 85592261287.
8.Iey Chea, icychea@gmail.com, 85516985828.
Cxu vi memoras unu junulinon kiu parolis francan kun vi en universitato, mi telefonis sxin kaj diskutis, venonta tago mi renkontos sxin, se eble, ni organizigos la grupon kaj Eo-kurso estos en tiu universitato.
Amike
Teklong.

7. Aldone
Mi povas mencii aldone s-ron Edzo Xiao, ĉinan komerciston, kiu de du jaroj loĝas kun sia edzino en Pnompeno, sed neniel engaĝiĝas en E-aktivadon. Antaŭ mia vojaĝo, kiam mi ne havis respondon de s-ro Chhim Sokha, mi lasis al s-ro Edzo Xiao mesaĝon en Fejsbuko, al kiu li respondis, ke li uzas Esperanton komerccele kaj pri ĉio cetera mi turnu min al s-ro Chhim Sokha (https://www.facebook.com/groups/295140460629784/#!/messages/edzo.xiao).
                                                          
Vjetnamio.

Post Pnompeno mi denove venis al Vjetnamio. Laŭ interkonsento kun s-ro Tran Quan Ngoc, la prezidanto de vjetnama E-asocio en HCM-urbo,  estis planitaj E-kursoj por loka esperantistaro (komencantoj kaj progresantoj). Por komencantoj E-lecionoj okazadis nur sabate-dimanĉe (po 3 horoj), por progresantoj - po 3 horoj dum 9 sinsekvaj tagoj. HCM-urbanoj organizis miajn lecionojn en la Domo de Amikeco en la lernoĉambro, ekipita per komputilo, projekciilo kaj ekrano. Oni lernis diligente grupe (7-10 personoj). Pri okazinta mia E-kurso en HCM-urbo supozeble raportos ankaŭ s-ino Le Thien Thu (Aŭtuna).

Tatjana Loskutova,
UEA-delegito, Rusio (Ivanovo)                                                                                                                                                              
P.S.
Aldone mi alkroĉas kelkajn fotojn.
  : Rec.   : List

779   La lingvo por ni. (kanto)    LEE Jungkee 2014/11/24 89 355
778   Vizito al UNESKO    LEE Jungkee 2014/11/23 33 311
777   Afrika Komisiono    LEE Jungkee 2014/11/21 88 333
776   Pri la urĝeco helpi al la unua Afrika AMO-programo    LEE Jungkee 2014/11/20 32 306
775   유익한 에스페란토 관련 누리집 모음    LEE Jungkee 2014/11/17 33 334
774   Morto en melburna tramo    LEE Jungkee 2014/11/12 30 318
773    Esperanto povus eviti Alzheimer (sperto de Bialystok)    LEE Jungkee 2014/10/20 100 389
772   8-a Mezorienta Esperanto-Kunveno    LEE Jungkee 2014/10/20 40 329
771   무료 에스페란토 책 내려받기    LEE Jungkee 2014/10/16 107 452
770   Montevideo 60    LEE Jungkee 2014/10/11 46 329
  Raporto pri la E-instruvojaĝo al Kamboĝo kaj Vjetnamio aŭguste 20...    LEE Jungkee 2014/10/09 41 345
768   .Kial esperantistoj fidas al nekonatoj? - Zlatko Tišljar .    LEE Jungkee 2014/10/04 107 367
767   La zagreba metodo - Zlatko Tišljar - Esperanto    LEE Jungkee 2014/10/04 108 397
766   S-roj Martin Schaffer kaj Clay Magalhaes vizitos Koreion oktobre.    LEE Jungkee 2014/09/25 108 404
765   Esperanto-movado en Kamboĝo    LEE Jungkee 2014/09/24 39 317
764   세계 협회 가입 원서    LEE Jungkee 2014/09/14 103 424
763   letero pri la Jaro Montevideo 60 sendota al la Landaj kaj Fakaj Asocioj    LEE Jungkee 2014/09/13 49 391
762   에스페란토 홍보 유튜브    LEE Jungkee 2014/09/12 110 409
761   Tago de Komunumo por fermo (Raportaĵo de LEE Jungkee en ferma ceremonio de ...    LEE Jungkee 2014/08/26 49 341
760   제33차 Komuna Seminario en Vjetnamio/ 한/중/일/베트남 청년 세미나리오    LEE Jungkee 2014/08/26 107 426
759   에스페란토 단편 영화제 / Teo kaj Amo    LEE Jungkee 2014/08/14 49 389
758   8-a Mezorienta Esperanto-Kunveno    LEE Jungkee 2014/08/14 114 408
757   Faka kunsido de 'Esperanto-Centroj' en la Bonaera UK    LEE Jungkee 2014/08/10 47 349
756   Anastasio López Luna    LEE Jungkee 2014/07/24 58 391
755   Kurso en Sian, Chinio    LEE Jungkee 2014/07/01 64 385
754   Pri KAEM (verkita de s-ino TAHIRA)    LEE Jungkee 2014/06/09 131 487
753   Kunsido de VEJO antaŭ SOREN-2 en Vjetnamio    LEE Jungkee 2014/06/06 46 409
752   La 11-a Internacia Himalaja Renkontiĝo    LEE Jungkee 2014/06/02 47 375
751   Raporto pri la 1-a Srilanka Kongreso de Esperanto!    LEE Jungkee 2014/05/27 48 365
750    Prez. de Indonezia Esperanto-Asocio vizitis Koreion.    LEE Jungkee 2014/05/24 50 377

    : List [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10]..[30]   [다음 10개]
Name  Subject  Content  

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by Webdimall

Warning: Unknown(): Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively. in Unknown on line 0