'자료집/ Materialoj

 Login  Join

:: GAZK 8 Kompilejo.
LEE Jungkee  (Homepage) 2015-03-22 21:07:30, Hit : 265, Rec. : 26


Strategia Forumo pri Azio kun la prezidanto de UEA

En la 19-a de aprilo kurantjare okazos en Hangzhou la malferma ceremonio de Filmo-Festivalo (http://esperanto.cri.cn/filme), aŭspiciata de UEA , Esperanto-redakcio de Ĉina Radio Internacia kaj pluraj ĉinaj instancoj. Profitante la viziton de la prezidanto de UEA, d-ro Mark Fettes, estas aranĝita kunsido de Orientaziaj gvidantoj kaj motoroj de KAEM por diskuti pri la azia movado kun la titolo 'Strategia Forumo de UEA pri la Orientazia Movado'.  Ĝi okazos tra kvin horoj en la 20a de aprilo. Estas invititaj dek du reprezentantoj el kvin landoj, kune kun reprezentantoj de ILEI, IKEF kaj eble aliaj..

Retpaĝoj pri niaj komunikoj kaj AMO viziteblaj

Tra lastaj semajnoj intensa laborado rezultis en paĝaro, kiu entenas la kolekton da komunikoj en 2015 kaj 2014. Ili nun ricevas la nomon EKO (Estrara Komuniko) por distingi ilin de la Gazetaraj Komunikoj (GK) kreitaj de la Centra Oficejo. Por nun, tie aperas nur la tekstoj de la komunikoj; ni serĉadas pli bonan solvon, por povi aperigi la multe pli belajn ilustritajn PDF-versiojn de la komunikoj. Por 2015 ekzistas temindekso, kiu kreskos kune kun la jarkolekto. Por kompletigi la kolekton de 55 komunikoj el 2014 ni daŭre laboregas. Bonvolu rigardi: 

http://uea.org/vikio/index.php/Komunikado_kun_LA,_FA...

La paĝaro pri la AMO-progrAMo simile havas enhavon pri ĉiu okazinta seminario, kune kun enkondukaj materialoj. Denove, nur simplaj, mallongaj tekstoj. Restas plenumenda nia aspiro povi afiŝi pli ampleskajn materialojn, sed almenaŭ estas farita komenco:

http://uea.org/vikio/index.php/Aktivula_Maturigo

La AMO-programo ekhavis sian paĝon en Vikipedio, kvankam restas kelkaj transigaj taskoj por bonigi ĝin. Aprila tasko estas krei analogan anglalingvan paĝon (do ne pura traduko) kiu prezentas la programon enciklopediece al ekstera publiko. Poste ni retradukos tion al Esperanto, cele al kreo de informa paĝo en multaj lingvoj. Iru al Vikipedio kaj serĉu ‘Aktivula Maturigo’.
Komitata protokolo je dispono
Komitatanoj kaj membroj povas aliri la protokolojn de la komitataj kunsidoj en Bonaero en julio 2014:
http://www.uea.org/l/teko/komitataj

UEA partoprenos en eduka forumo

La plejlasta en serio de mondaj konferencoj okazos en la korea ĉefurbo Seŭlo de la 19a ĝis la 22a de majo. Feliĉe UEA havas tie modele aktivan Landan Asocion kaj estraranon. Ili akceptigis aktivan partoprenadon kaj faras la preparlaborojn, kiuj inkluzivos budon. La konferenco revenas al la Jarmilaj Evoluigaj Celoj, i.a. kun la optimisma plano realigi universalan aliron al elementa instruado ĝis 2015. Multo estas atingita, sed multo restas farenda, kiel dokumentis la artikolo ‘Unesko pri la graveco de instruista trejnado’ en revuo Esperanto de majo 2014 (p 99). Tio resumis la 52-paĝan resumon de la plena 477-paĝa raporto kiu centras en la procezo, kaj revenos por plia traktado en la seŭla konferenco.  Pli kompleta resumo aperis en numero 2014-2 de Internacia Pedagogia Revuo, la organo de ILEI, ekde p. 6. La celo de la Monda Forumo estas definitivigi planojn por efektive realigi la neplenumitajn celojn de la jarmila plano. Koncept-dokumento por la Forumo troviĝas en la angla, franca, hispana kaj araba, kaj estas riceveblaj laŭpete.
(koncept dokumentoj:  sub UEA/Rilatoj E… che SMG)

UEA kaj Vivlonga lernado

Esperantistoj bone agadas ĉe projektoj pri tutviva edukado kaj programoj de la Tria Aĝo. Okazos tiutema konferenco de Parizo en la 8a de septembro, 2015, kaj UEA partoprenos tion: ĝi aperas en la presita partoprenlisto de Asocioj. La prepara raporto peteblas en la angla kaj franca.
Virinoj antaŭenpaŝas en nia afrika movado
S-ino Monique BADIENGISA el Kinŝaso, prezidantino de nove kreita E-grupo «EVIK» (Esperanta Virinaro Kongalando) raportas: ‘Nia grupo E-grupo organizis la 8-an de Marto 2015, ceremonion pri la Tago de la Virino. Pli detale vi legos en revuo Esperanto.

Fotoj en UEA/Asoc L+F/Z-AFRIKO: aldonotaj al la PDF-versio.
Provincoj pensas pri Lillo
La estraro de la Liaoning-provinca Esperanto-Asocio (LEA) en Ĉinio kunsidis en Shenyang, ĉefurbo de la provinco. Prezidanto Liu Zhengkun diskutigis kiel festi la 30-an datrevenon de LEA kaj la centan UK.
Por la 30-a datreveno LEA solene festos en taŭga tempo, eldonos verkaron, kaj el diversaj gratulmesaĝoj ricevitaj, okazigos foto-ekspozicion, kaj orgasnizos Servo Tagon (simila al nia Ago-Tago) por konigi Esperanton surstrate.  Por la 100-a UK la asocio faros prelegojn en kelkaj universitatoj kaj kreos eblecon por en la 100-a UK kontaktigi la urbodomojn de la du urboj: Shenyang, la plej granda urbo en la nordo de Ĉinio, kaj Lille, la plej granda urbo en la nordo de Francio kun plia ebleco por komuna konsidero: ĝemeligi la du urbojn.

Preparkunsido por AMO 11

En la 14a de aprilo ekos tiu seminario. Precize du monatojn antaŭe en Svovde, SEK okazigis plankunsidon. Raportas Stella Lindblom:
‘Dek homoj kunsidis pri la temo Informado. Unue ni diskutis la grandajn ŝanĝojn en SEF kaj la stranga situacio en Svedio kun pluraj espaj organizoj kiuj malmulte kunlaboras. Dum la tago ni kreis liston kun eroj bezonataj, ekz. informiloj al novaj membroj, informiloj pri laboro en SEF kaj kluboj, informiloj pri kiel oni povas uzi Esperanton per komputilo kaj aŭskulti radion kaj aliajn elsendojn, konsiletoj por kluba agado (lingva festo, interŝanĝo de prelegantoj de aliaj organizoj ktp), konsiletoj al membroj kiel varbi, kaj ke bezonatas pli amuzajn aferojn kaj kursojn. La precipa ideo surfaciĝis krei surboatajn kursojn sub rubriko "Paroli Esperanton flue". Nun ni havas planon KE ni faru tion, sed ni ne bone scias ĝuste KIEL. Tion ni volas lerni dum la AMO-seminario.”
Intertempe, UEA esploras, ĉu SEJU (la sveda landa sekcio de TEJO) iel plue ekzistas, por taksi la perspektivojn tie restarigi kunlaboron.

ILEI anoncas novaĵojn pri la Tria Tutmonda Kolokvo

Tio okazos de la 13-a ĝis la 16-a de majo 2015 en Neuchâtel kaj La Chaux-de-Fonds, Svislando. La programo enhavas 12 prelegantoj el 11 landoj, inter ili tri akademianoj. Plej bunta kaj riĉa programo pretas. En la retejo pri la Kolokvo TTK vi povas vidi la detalan programon, la lokojn kaj plenigi aliĝilon.
www.ilei-mondo.info/ttk/
Raporto de la Afrika Komisiono por 2014 liverita
Alvenis kompleta sed konciza raporto, kun bona strukturo. Ni aldonas tion en alkroĉaĵo. Simile venis raporto de la Azia Komisiono (KAEM). Ambaŭkaze, modela kontinentskala kunordigo.
=============

Nomitaj Tagoj en nia Universala Kongreso

La Estraro konfirmas la pluuzon de dediĉitaj Tagoj en UK, kiu bone funkciis en Bonaero. La lundo estos la Tago de Konsciigo, ene de kiu funkcios la tradicia Kleriga Lundo.  La mardo estos la Tago de Kapabligo, ene de kiu funkcios la egale tradicia programo de ILEI ‘Tago de Lernado’. Ĵaŭde okazos la Tago de Komunumo kaj vendrede la Tago de Kunordigo, ene de kiu okazos la konkluda (kaj publika) kunsido de la Komitato de UEA. Tipe okazas matene trihora seminaria programo, la unua horo enkonduka, la sekvaj laborgrupaj. Samtipe okazas publikaj forumoj pri la temo de l’Tag’, kiuj formulos rekomendojn por la Komitata kunsido en vendredo. Vidu la retejon de LKK por aktualigoj de informoj pri ekskursoj kaj aliaj temoj, kompare kun la opresita Dua Bulteno.  (mi donos la ligon.) Okazos Internacia Infana Kongreseto (IIK). Pri tio vidu: www.iik.lille2015.fr
Ni kandidatigu nin por premio de Unesko
Alvenis la kvara alvoko por la UNESKO-Hamdan bin Rashid Al-Maktoum premio por Elstara Agado kaj Atingoj en la Efikigo de Instruistoj. La premion oni aljuĝas ĉiun duan jaron por inciatoj, kiuj bonigas edukan praktikadon ĉirkaŭ la mondo, prioritate en evolulandoj kaj en marĝenigitaj aŭ malavantaĝataj komunumoj. La premio de $300 000 estos dividita inter tri gajnintoj. Kandidatoj povas esti unuopuloj reprezentantaj organizojn, aŭ organizoj mem – naciaj aŭ internaciaj (NROj), edukaj aŭ esplor-institutoj aŭ lokaj/naciaj/regionaj komunumoj. Limdato por kandidatigoj: la 31an de oktobro, 2015.

UEA kaj ILEI pretas helpi al organizoj pretigi kaj subteni kandidatigojn (kiuj, bedaŭrinde devas esti franc- aŭ angla-lingvaj). Skribu al Stefano Keller (ret) kaj Renee Triolle (ret) por pliaj informoj kaj gvido.
Iris SK, RT k.a. Mar 18 por konfirmo pri ilia preteco.

Lastaj meditoj: Unu jaro kaj unu semajno…

…pasis inter la fermo de la unua AMO-seminario  ĝis la malfermo de la deka.   Kia vojaĝo!

Vortoj: mar 18 (malneta dissendo): 1270.


  : Rec.   : List

839   SEULO GASTIGOS LA 102-AN UK    LEE Jungkee 2015/04/29 88 303
838   -um 공부하기    LEE Jungkee 2015/04/15 113 393
837   요코하마 에스페란토 회지를    LEE Jungkee 2015/04/09 102 352
836   Tagordo de la 7a Junulara Seminario de Esp-o    LEE Jungkee 2015/04/07 40 322
835   KVARDEKSES JAROJ DE BUDAPEŜTA MEDICINA ESPERANTO-FAKGRUPO    LEE Jungkee 2015/04/03 43 281
834   Intervjuo de Mark Fettes    LEE Jungkee 2015/04/01 104 339
833   Esperanto-youtube    LEE Jungkee 2015/04/01 99 324
832   Oka Mezorienta Kunveno –multkontakta kun urbanoj    LEE Jungkee 2015/03/30 40 274
831   Vizito al Koreio de prof.Saeed Ahmad    LEE Jungkee 2015/03/29 36 276
830   Finnlanda ekzameno    LEE Jungkee 2015/03/27 36 289
829   Buĝeto por Orienttimoro    LEE Jungkee 2015/03/23 103 312
828   Manila Declaration 1980    LEE Jungkee 2015/03/23 32 308
827   Subtenpeto: helpu al orienttimoranojn unuan fojon ĉeesti E-kongresojn    LEE Jungkee 2015/03/23 37 256
826   Raporto de elspezo 2014 de KAEM.    LEE Jungkee 2015/03/23 115 339
825   Raportaĵo de KAEM por Estrara Raporto en 2014.    LEE Jungkee 2015/03/23 33 252
824   Informoj pri azia movado    LEE Jungkee 2015/03/22 35 297
823   Jarraporto de Afriko en 2014    LEE Jungkee 2015/03/22 100 307
  GAZK 8 Kompilejo.    LEE Jungkee 2015/03/22 26 265
821   Esperanto-Vortaro    LEE Jungkee 2015/03/22 88 388
820   JAM PLI OL 2000 ALIGHIS AL LA 100-A UK    LEE Jungkee 2015/03/12 85 357
819   Louis de Beaufront, la dua patro de Esperanto    LEE Jungkee 2015/03/05 32 305
818   NASK REVENAS AL NORD-KAROLINO    LEE Jungkee 2015/02/21 40 284
817   Superrigardo pri agadoj de la Afrika Komisiono en 2014    LEE Jungkee 2015/02/21 36 308
816   La 48-a Esperanto-Seminario, Tendoo    LEE Jungkee 2015/02/18 94 348
815   문장과 함께 듣는 에스페란토 방송    LEE Jungkee 2015/02/13 102 414
814   Raporto de la komisiono MONA por la jaro 2014    LEE Jungkee 2015/02/12 97 356
813   에스페란토를 배우는 20가지 이유    LEE Jungkee 2015/02/10 102 384
812   Alvokas al komuna festado de la Jaro "Montevideo 60"    LEE Jungkee 2015/02/04 56 307
811   어린이를 위한 '빗물 순환' 그림 (에스페란토 판)    LEE Jungkee 2015/02/02 114 413
810   Kiel veni al Herzberg, Urbo de Esperanto    LEE Jungkee 2015/01/31 35 314

    : List [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10]..[30]   [다음 10개]
Name  Subject  Content  

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by Webdimall

Warning: Unknown(): Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively. in Unknown on line 0