'자료집/ Materialoj

 Login  Join

:: Superrigardo pri agadoj de la Afrika Komisiono en 2014
LEE Jungkee  (Homepage) 2015-02-21 07:39:11, Hit : 306, Rec. : 36


Afrika Komisiono travivis plenan jaron je aktivaĵoj kaj ĝi povis sukcese realigi kelkajn antaŭviditajn agadojn tra la jaro, en la limo de la disponitaj rimedoj.

La komsiono renoviĝis kaj nun funkcias per naŭ membroj kun reprezentiĝo el ĉiuj ĉefaj regionoj de la kontinento. Pro laŭgrada pensiiĝo de Renato Corsetti, la nunaj du unuaj komisionanoj, nome Adje Adjevi kaj Jean Codjo transprenis la mastrumon de la komisiona komunik-listo  kaj tiu de ĝia konsilantaro. Flegiĝis daŭre la komisiona retpaĝo: <www.esperanto-afriko.org>  kaj informoj sur ĝi ĝisdatigiĝis sub gvido de Jean Codjo, kiu same redaktis ĉiujn tri numerojn de la bulteno “Esperanto en Afriko“ kiuj aperis en la jaro.

“Esperanto En Marche“ radio-elsenda agado de DR Konganoj pluokazis sur la ondoj de la nacia radio-stacidomo RTNC. La programo okazis ĉiun vendredon je la 22h15-23h00 en Kinŝaso ĉe FM 100 MHZ kaj iĝis 12 jara ĉi-jare.La asocio Esperanto Plus de e-isto Jean-Pierre Marcq (www.esperantoplus.jimdo.com), kiu subtenas ankaŭ afrikanojn okazigis brile kaj sukcese “Nomad’kursoj“ kunlabore kun la kunordigando de la Afrika komisiono. Tiuj kursoj dum plena monato arigis 12 partoprenantojn de Francio tra Alĝerio, Burkino kaj Togolando, kie aldoniĝis al la grupo 4 afrikanoj. Benina Organizo de Junaj Esperantistoj (BOJE) okazigis seminarieton kun celo montri, al gejunuloj de Lokossa kaj Adohoun Koĝi kiuj montris interesiĝon pri la movado, la utilecon de Esperanto. Siaflanke, la togolanda asocio UTE kune kun sia edukfako aranĝis du monatan ĉeestan kurson kun ekzamensesio al progresantoj kaj komencantoj en la lernejo Instituto Zamenhof. Kiel planite, la sepa seminario Aktivula Maturigo (AMO-7) okazis en Lomeo, Togolando, entute kun 29 partoprenantoj el 5 landoj. Estas deziro, ke AMO-seminario povu okazi en Afriko ĉiujare, kaj jam propono nome de DR Kongo por 2015 iris al la estraro de UEA, kiu lasta-tempe akceptis ĝin.Danke al kunlaboro inter la Komisiono kaj Eldona Societo Esperanto en Svedio, tiu libro-eldonejo, kies prezidanto estas Leif  Nordenstorm sendis senkoste libropakaĵojn al kvar aktivaj  Esperanto-organizaĵoj en Afriko. La prezidanto de ABeE kaj fondinto de NRo “Infanoj Ĉirkaũ Afriko’’ lanĉis aktivaĵon “Lerni Esperanton per lokaj lingvoj’’ kaj tiel eldonis en lokaj lingvoj beninaj broŝurojn, kiujn eblas  aĉeti ĉe la libro-servo de UEA. S-ro Lee Jungkee, estrarano pri Afriko, eldonis en Koreio la libron “Afrika Proverboj“ de esperantisto Adje Adjevi. La libro same aĉeteblas tra UEA kaj ĝia tuta vendoprofito estos por Fondaĵo Afriko ĉe UEA. Dank’ al subteno el Sat-amikaro, konga esperantisto Jeremie Kahindo Jacques produktis filmon pri infanaj rajtoj. Parto de la produktaĵo spekteblas en la reto: https://www.youtube.com/watch?v=ebgOo0iMdD4Kadre de la jaro M60, la komisiono por Unesko en DR Kongo agnoskis la landan asocion DKEA kaj establiĝis partenera rilato inter ambaŭ organizaĵoj. En Togolando vizito al la nacia ĝenerala sekretario por Unesko sendube donis plian elanon pri Esperanto enlande.Benino kaj Togolando (ĵus akirinta ŝtatan agnoskon) en la kontinento okazigis Tagon de Esperanto. Ambaŭ landoj respektive en la naciaj lingvoj (Evea kaj Fongbe) mendis afiŝon de UEA, kies kopioj estis, ĉu afiŝitaj en publikaj lokoj, ĉu disdonitaj informe pri la Tago mem. Dum unua partoprenis en elsendo-programo, alia mendis radio-reklamon, okaze de la Tago. Simile, iom post iom, tamen la Tago de Zamenhof fariĝas tradicio ankaŭ en Afriko kaj ĉiu-jare ankoraŭ ĝi estis memorfestita diversmaniere tra urboj de Koĝi (Benino), Rufisko (Senegalo), Lomeo (Togolando). Krome, en Kaburbo okazis la nacia kongreso de Esperanto-Asocio de Sud-Afriko (EASA), dum en Togolando la landa asocio UTE tenis sian 22-an Esperanto-kongreson kun partopreno de sesdeko da e-istoj. La retejo de la sudafrika asocio estas: http://www.esperanto.org.za  Nia komisiono faris decidon, ke en Burundo okazos la 6-a Afrika Kongreso de Esperanto (AKE) en 2016. Preparoj komenciĝis kaj internacia teamo mastrumas la organizajn laborojn. Ĝia kontakt- adreso: <ake2016-en-burundo@googlegroups.com >.  La instanco de UEA por Afriko verkis kaj disponigis al la estraro konkretan priskribon kun precizaj proponoj, por fari la taŭgajn movojn por plifortigo de la kontinenta movado, ĉefe la modernigo de ĝia Afrika Oficejo. En la oficejo daŭre deĵoras volontule s-roj Bernard Gnacadja kaj Emile Agbassou. Ili havigis materialojn al petintoj, informis pri Esperanto kaj tenis la ejon pura por eblaj kunvenoj kaj vizitoj. Por ebligi la agadojn de  landaj asocioj kaj kluboj ĉi-jare en kelkaj aktivaj unuopaj landoj, la komisiono, tra la fondaĵo “Afriko“ de UEA, asignis financan subtenon al ABeE (Benino), UTE (Togolando), Madagaskaro, DKEA (kongolando), ANEB (Burundo) kaj klubo en Niĝerlando.

Kunlabore kun ILEI, TEJO, ni instigis landajn asociojn kaj aktivajn klubojn esplori pri farebleco de unu el la internaciaj renkontiĝoj de tiuj establoj. S-ino Mireille Grosjean vizitis 5 eblajn kongresejojn en Senegalo, 3 en Benino kaj 1 en Burundo.


La daŭra penso estas ke devus esti pli da rilatoj inter la kontinenta komisiono kaj ĉiuj 18 nuntempaj landaj asocioj kaj kluboj en la kontinento. Ligo nutriĝis dum aliaj konstruiĝis en la jaro kun helpo de helpantoj, ekzemple, en Kamerunio, Angolo, Ebura Bordo, Ganao, Burkino. La ligon kun Ugando elstarigis nederlandano Juri, kiu vojaĝis kaj havis agrablan renkontiĝon en Kampalo kun lokanoj. Li transdonis librojn, kursojn kaj aliajn materialojn. Ilia revo pri la movado en Ugando estas granda, sed ankoraŭ mankas instruistoj. En la kenja ĉefurbo Nairobo fondiĝis E-klubo pro vizito kaj instrua laboro surloke de esperantisto el Sudafriko, nome Elisee Byelongo. En alia urbo Nandi Hills, e-isto Evans Ochoki aranĝis renkonton en kiu ĉeestis 24 kunvenantoj. En Malagasujo la movado estas re-vekiĝanta ĉirkaŭ e-isto Henriel Fidilalao, redaktoro de la gazeto: “Panoramo de la granda insulo“, kiu raportas pri la enlanda ĉiu taga vivo kaj movado en Esperanto kaj en loka lingvo. En Tanzanio la movado eniris novan fazon kaj nun revigliĝas siaritme sub ŝildo de landa asocio, dank’al klopodoj  de sveda e-istino Anita Dagmarsdotter kunlabore kun lokaj fortoj kaj la komisiono.  Cetere, Svedujo ofertis senpagan platformon en sia retejo www.esperantosverige.se (kiu mem baldaŭ funkcios - se ne jam farite - sub la nomo www.intere.se), por komuniko kaj diskutoj pri Afriko kaj inter afrikanoj mem kaj volas afrikan respondeculon por afrika retagado.Mi atingas la finon de la raporto, mi volas grande danki al ĉiuj tiuj, kiuj subtenis kaj subtenas Afrikan Komisionon de UEA ĉu per agado, ĉu per financo aŭ per konsilo. Ĉiu helpo gravis kaj gravas por la pli kaj plia diskonigo kaj fortigo de la movado en la kontinento. Ĉar nuntempe, en 2015, la komisiono proponas afrikan partoprenigon kun subteno de la estraro de UEA, okaze de UK en Lillo kaj ankaŭ ILEI-Konferenco en Oostende, ni ankoraŭ petas vian malavaran donacon. Bonvolu turniĝi al UEA por sendi monon al la fondaĵo “Afriko“. Subtenoj en formo ĉu de konsilo ankaŭ estas tre bonvenaj.La kunordiganto:


  : Rec.   : List

839   SEULO GASTIGOS LA 102-AN UK    LEE Jungkee 2015/04/29 88 302
838   -um 공부하기    LEE Jungkee 2015/04/15 113 391
837   요코하마 에스페란토 회지를    LEE Jungkee 2015/04/09 102 350
836   Tagordo de la 7a Junulara Seminario de Esp-o    LEE Jungkee 2015/04/07 40 320
835   KVARDEKSES JAROJ DE BUDAPEŜTA MEDICINA ESPERANTO-FAKGRUPO    LEE Jungkee 2015/04/03 43 279
834   Intervjuo de Mark Fettes    LEE Jungkee 2015/04/01 104 338
833   Esperanto-youtube    LEE Jungkee 2015/04/01 99 322
832   Oka Mezorienta Kunveno –multkontakta kun urbanoj    LEE Jungkee 2015/03/30 40 273
831   Vizito al Koreio de prof.Saeed Ahmad    LEE Jungkee 2015/03/29 36 275
830   Finnlanda ekzameno    LEE Jungkee 2015/03/27 36 288
829   Buĝeto por Orienttimoro    LEE Jungkee 2015/03/23 103 311
828   Manila Declaration 1980    LEE Jungkee 2015/03/23 32 308
827   Subtenpeto: helpu al orienttimoranojn unuan fojon ĉeesti E-kongresojn    LEE Jungkee 2015/03/23 37 254
826   Raporto de elspezo 2014 de KAEM.    LEE Jungkee 2015/03/23 114 337
825   Raportaĵo de KAEM por Estrara Raporto en 2014.    LEE Jungkee 2015/03/23 33 251
824   Informoj pri azia movado    LEE Jungkee 2015/03/22 35 296
823   Jarraporto de Afriko en 2014    LEE Jungkee 2015/03/22 100 305
822   GAZK 8 Kompilejo.    LEE Jungkee 2015/03/22 26 265
821   Esperanto-Vortaro    LEE Jungkee 2015/03/22 88 386
820   JAM PLI OL 2000 ALIGHIS AL LA 100-A UK    LEE Jungkee 2015/03/12 85 356
819   Louis de Beaufront, la dua patro de Esperanto    LEE Jungkee 2015/03/05 32 304
818   NASK REVENAS AL NORD-KAROLINO    LEE Jungkee 2015/02/21 40 281
  Superrigardo pri agadoj de la Afrika Komisiono en 2014    LEE Jungkee 2015/02/21 36 306
816   La 48-a Esperanto-Seminario, Tendoo    LEE Jungkee 2015/02/18 94 347
815   문장과 함께 듣는 에스페란토 방송    LEE Jungkee 2015/02/13 102 411
814   Raporto de la komisiono MONA por la jaro 2014    LEE Jungkee 2015/02/12 97 355
813   에스페란토를 배우는 20가지 이유    LEE Jungkee 2015/02/10 102 382
812   Alvokas al komuna festado de la Jaro "Montevideo 60"    LEE Jungkee 2015/02/04 56 307
811   어린이를 위한 '빗물 순환' 그림 (에스페란토 판)    LEE Jungkee 2015/02/02 114 410
810   Kiel veni al Herzberg, Urbo de Esperanto    LEE Jungkee 2015/01/31 35 312

    : List [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10]..[30]   [다음 10개]
Name  Subject  Content  

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by Webdimall

Warning: Unknown(): Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively. in Unknown on line 0