'자료집/ Materialoj

 Login  Join

:: 25-an de junio(lun), 2012 / Kurso por progresantoj
LEE Jungkee  (Homepage) 2012-06-25 22:18:45, Hit : 345, Rec. : 50

Hodiaŭa kurso por progresantoj estas lasta en la unua duonjaro.
Radiko, Vigla, Perla kaj kiel observanto Regalo ĉeestis en la leciono.
Tri noveloj de Julian Modest estis legitaj de tiuj kursanoj kun tradukado.
'La inundo' temis pri konflikto inter oficejanoj. La ĉagreno de la ĉefrolulo estis savita de sia kara edzino. La rakonto diras, ke la hejmo estas fina nesto de la oficisto, kiu vivas kun sufero.
'Ili ams unu al alian' temis pri tre unika okazo inter panjo kaj bopaĉjo de la virino.
Tia okazo povus esti tre rara, sed ebleco povus troviĝi ĉirkaŭ ni.
'Fazanĉasado' temas pri la figuro de iu duvizaĝa viro. Ankaŭ tia persono povas esti ĉirkaŭ ni.
Legante la novelojn de Julian Modest, mi rimarkis, ke li estas tre talenta kiel verkisto.
==================================================================================
                                                            La inundo

1. Andrej kaj Katja venis en la vilaonje la kvina posttagmeze. Andrejo parkis la aŭton ĉe la vojo , prenis la sakojn kaj kun Katja trapasis la riveron tra la ligna ponteto. La vilao estis sur negranda insulo, meze de la rivero kaj Andrej tre fieris kun tiu ĉi pitoreska loko, kiu restis de lia patro.

2. Antaŭ jaroj Andrej kaj Katja ofte venis ĉi tien, sed dum lastaj monatoj ili preskaŭ forgesis la vilaon. La laboro kaj oficaj problemoj dronigis kaj sufokis Andrej. Jam de duona jaro li kvazaŭ rampis sur laf undo de kota marĉo, el kiu li ne povis elnaĝi.
Andrej estis esplorjuĝisto kaj okaze de iu jiĝproceso li kontaŭstaris al sia ĉefo.

3. Tute streĉita li pro ofica laboro devis eviti la intervujon, kiun petis de li ĵurnalistino, sed tiam Andrej estis konvinkita, ke respondante al al demandoj, li helpos pota somera nokto, la justa solvo de unu el la plej grandaj kaj skandalaj juĝprecesoj.
Tamen ĝuste tiu ĉi intervujo kolerigis Vaklinov, la ĉefon, kaj de tiam li kaj Andrej ne povis rigardi unu la alian.

4.Al katja ne plaĉis, ke Andrej kontraŭstaris al sia ĉefo. Ŝi miris kaj ne komprenis kial li konsentsi esti intervujita pri konfidencaj oficaj problemoj. Kiam Andrej kaj Katja estis kune, Andrej evitis paroli kun ŝi, ĉar li bone sciis, kion ŝi diros.
La atmosfero en la oficejo kaj hejme tiel lacigis Andrej, kvazaŭ nevidebla hirundo soife suĉis liajn fortojn. Andrej devis ripozi, haltigi tiun ĉi frenezan radon, kiu kruele turnis lin.

5. Andrej kaj Katja ekveturis al la vilao por refreŝigi siajn malhelajn pensojn. Andrej malsŝlosis la malnovan kverkan pordon kaj malfermis la fenestrojn, Katja preparis vespermanĝon. Andrej plenigis la glasetojn per brando.
En la silenta somera nokto, Andrej eksentis la spiron de la arbaro, simila al virino, kiu dormas profunde kaj trankvile.

6. Kiam iĝis tre mallume kaj malvarme Katja kaj Andrej enirisla vilaon, Ili jam ne kutimis dormi kune. Andrej enlitiĝis en la unua ĉambro kaj Katja en alia. Post noktomezo Andrej vekiĝis. Ekstere pluvis forte kaj torente. Ekis tondroj. Kiam mateniĝis, Andrej vestis sin kaj rapide eliris eksteren. Dum li staris sur la teraso de la vilao, la rivero antaŭ liaj okuloj kiel malkluzita akvobarilo forportis la lignan ponton kiel pajlero.

7. La rivero inundis la korton kaj ĉio antaŭ liaj okuloj mapaperis. Andrej ne eksentis, kiam el la domo eliris Katja kaj staris apud li. Nun Katja certe diros, ke li estas kulpa, li venigis ŝin ĉi tien kaj se ili ne estis alvenintaj en la vialon, ili ne travivos tiun ĉi koŝmaron, sed ŝi rigardis ;a inundon.

8. Ili eniris enen kaj komencis kontroli kiom da nutraĵo kaj akvo ili havas. evidente tiu ĉi inkubo ne finiĝos rapide. la nutraĵo kaj la akvo eble sufiĉos por du tagoj. Al neniu ili povis telefoni kaj ĉu iu povus helpi ilin? Ili sidas sur la manĝotablo. Vesperiĝis kaj la mallumo iom post iom kovris ilin kiel peza, malseka tolo.

9. "Mi deziras diri ion al vi." flustris Katja.
    "Andrej, ne koleru al mi. Mi kredas vin."
    "Post via intervujo en la ĵurnalo, oni komencis telefoni al mi, ke vi havas amatinon kaj vi pasigas multe da tempo kun ŝi.
     Kompreneble mi ne kredas, sed nun mi  deziras diri al vi, ke mi kredas vin, ĉiam  mi kredas vin.
Andrej etendis manon kaj en la mallumo li tuŝis ĉian etan malvarman manplaton.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                             Ili amis unu la alian

1.Mi sidiĝis ĉe unu tablo kaj ekrigardis tra la fenestro. El mia menso konstante elnaĝis la bildo de la malnova skatolo por ŝuoj, forgesita en la malluma subtegmenteja angulo. Tutan vivon mi memoras tiun ĉi antaŭtagmezon, kiam mi eniris la subtegmentejon de miaj geavoj.

2.Mia edzo kaj mi gastis al miaj geavoj, la gepatroj de mia patrino. Mia edzo devis helpi la avon ripari la ĝardenan barilon. Por la laboro li bezonis laborveston kaj la avo diris al mi eniri la subtegmentejon kaj alporti de tie laborveston. Mi malfermis la ŝrankon kun malnovaj vestoj kaj elprenis el ĝi la laborveston por mia edzo.

3. En unu el la anguloj, mi rimarkis malnovan kartonskatolon por ŝuoj. La skatolo estis plenplena de malnovaj kaj jam flavecaj leteroj kun la kovertoj. Ilin iam ricevis mia patrino. Nevole mi alrigardis la adreson de la sendanto. Mi ne kredis al miaj okuloj, ja tio estas la nomo kaj la adreso de mia bopatro, la patro de mia edzo. Mi ne komprenis kial tiuj ĉi leteroj estas ĉi tie. Kio okazis?

4.Antaŭ eliri el la subtegmentejo, mi atente fermis la skatolon kaj kaŝis ĝin en iu ŝranko, por ke neniu trovu ĝin. Dum la tuta tago maltrankvile mi meditis pri la skatolo kun la malnovaj leteroj. La scivolemo bruligis min kiel fajro kaj mi deziris nepre tralegi tiujn ĉi leterojn.

5.Posttagmeze mi rapide eniris la subtegmentejon por remeti la laborvestojn en la ŝrankon kaj mi prenis kelkajn leterojn el la skatolo. Ilin mi kaŝis sub mia bluzo kaj dum la tuta rea vojo al Sofio, mi premis ilin. Mi antaŭsendtis, ke la leteroj rakontos ion, kion mi ne sciis kaj verŝajne neniam mi estos eksciinta.

6.Venontan matenon, mi tralegis la leterojn en la tramo. Preskaŭ ŝokita mi ŝksciis, ke iam mia bopatro kaj mia patrino estis tre proksimaj konatoj. Mi legis la amkonfesojn de mia bopatro al panjo kaj ŝajnis al mi, ke mi legas malpermesitan romanon.
Kio okazis?

7.Kiam li kaj mia patrino renkontiĝis kaj kiam iliaj vojoj disiĝis? Kial nun ili rilatas tiel, kvazaŭ neniam antaŭe ili konis unu la alian? Kial ne li, nek ŝi eĉ per rigardo ne aludas pri ilia juneca amo?
En la leteroj la bopatro menciis eĉ pri ilia baldaŭ geedziĝo, sed kio okazis? Ĉu la bopatro povis esti mia patro?


8.Liaj studentaj fotoj montris simpatian, sveltan junulon kaj mi komprenis kio igis panjon ekami lin.
Mi komencis rememori iujn epizodojn el la unuaj tagoj de mia geedza vivo kaj la tagon, kiam Juilan, mia edzo, prezentis min al siaj gepatroj.

9.Ili demandis min de kie mi estas kaj kiam mi diris, ke mi loĝas en Ruse, eble la patro de Julian rememoris, ke en Ruse loĝas la junulino kiun li amis. Venis la momento, kiam ni devis konatigi la gepatrojn de Julian kun miaj gepatroj kaj ni veturis al Ruse. Nun mi povas imagi kion sentis panjo, kiam li subite vidis mian patrinon. Mi deziris forgesi ĉion, reveni ĉe miaj geavoj, eniri la subtegmentejon kaj silente remeti la leterojn de panjo en la malnovan kartonan skatolon, en kiu por ĉiam estis fermita kaj forgesita pasinteco.

10.Ĉu panjo kaj la bopatro ankoraŭ amas unu la alian? Kiam miaj gepatroj venis en Sofion gasti al ni, mi komencis nevole gvati panjon kaj bopatron. Tamen nenion suspektindan mi rimarkis en iliaj trankvilaj parencaj konversacioj, sed tio ege streĉigis min.

11.Ĉu vi scias, ke panjo kaj via patro konis unu la alian tre delonge?
     Li respondis trankvile 'jes'.
"Li rakontis ĉion al mi, Eĉ li diris, ke se mi mem decidos, mi ne edzinigu vin.
Mi decidis, ke vi nepre estu mia edzino.
Ili eĉ priparolis la daton de la geedziĝo. Sed via patrino redonis la fianĉringon. Tamen la sorto decidis kunigi ilin pere de ni."
Antaŭ miaj okuloj tre malrapide komenciĝis rotacii grandega rado diverskolora. Mi ne sciis kiam la rado haltos kaj kien mi falos.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                                                          Fazanĉasado

1. La fazanbredejo troviĝas ekster la urbo en Ora Valo. La fazanbredejo estis ĉirkaŭita de densa arbaro kaj neniu supozis,ke tie troviĝas registara ripozejo. Antaŭ jaroj tra ĝi ne povis birdo traflugi, nek fremda rigardo enrigardi ĝin, tiel zorge oni gardis ĝin, sed post la sociaj ŝanĝoj oni forlasis la registaran ripozejon kaj dum longa tempo neniu iris tien.
2. Iu riĉulo aĉetis la ripozejon kaj konstruis luksan hotelon, basenon, faris belan parkon kaj denove oni komencis bredi fazanojn por ĉasado. En la ripoztagoj venis viroj, kiuj ĉasis kaj iliaj pafoj longe tondris super Ora Valo.
3.De unu jaro la patro de Ljubena laboris en fazanbredejo. Ŝi komencis helpi lin. Ljubena ekŝatis Oran Valon.
Kiam ne havis laboron Ljubena promenadis en la parko aŭ sidis sub la ombro de iu tilio. Ŝi plej ŝatis observi la fazanojn kaj dum horoj ŝi staris antaŭ iliaj kaĝoj. Ŝi opiniis, ke ne estas pli elegantaj kaj pli belaj birdoj ol ili, buntaj kun brilaj malhelverdaj kaj kuprokoloraj brustoj. La plej imponaj estis iliaj longaj vostoj.
4. Al Ljubena ege plaĉis juna virfazano kun reĝa aspekto. Kiam ŝi estis ĉi tie, ŝi ĉiam iris al ĝia kaĝo. Tiam la fazano komencis malrapide moviĝi, kvazaŭ por pli bone Lujbena trarigardu ĝin de ĉiuj flankoj.
Ŝi karese nomis ĝin Oreca Plum kaj mallaŭte ŝi vokis ĝin : "Plum, Plum". La fazano kvazaŭ rekonis ŝian voĉon kaj fiksis rigardon al ŝi.
5.La patro petis ŝin helpi, ĉar oni atendis gravajn gastojn, kiuj venos ĉasi fazanojn. Ŝi kaj la patro purigis la kaĝojn kaj preparis la birdojn por ĉasado.
La gravaj gastoj venis antaŭtagmeze kaj el la aŭtoj eliris grupo da gejunuloj. Ŝi alrigardis la gejunulojn, kiuj brue eniris la hotelon, kaj subite ŝi rimarkis inter ili sian kolegon de la universitato Strahil Bienov.
6. Li estis inteligenta kaj saĝa studento. Preskaŭ ĉiuj studentoj konis lin kaj multaj studentinoj, kiel ŝi, estis kaŝe enamiĝintaj en li. Ŝi ne deziris montri sin al Strahil kaj ŝi rapide kaŝis sin.
Kiam la suno komencis subiri kaj ĝiaj molaj rebriloj kolorigis karmezine la firmamenton, la gejunuloj eliris el la restoracio kaj ekiris al la kaĝoj de la fazanoj.
7. "Venu ĉiuj ĉi tien, komenciĝas la nokta ĉasado."
   " Geknaboj, ne eblas tiel, ni devas prepari la birdojn por ĉasado."
   " For, oldulo, ne diru al mi stutaĵojn."
  "Knaboj, ne eblas ĉasi fermitan birdojn!"
  " Baro, via pafcelilo ne estas preciza." ekridis Strahil.

Strahil direktis la pistolon al la kaĝo, en kiu estis Ora Plum. Aŭdiĝis du subitaj pafoj.
Ŝi ektremis. Nebulo, peza kaj gracia, falis antaŭ ŝiaj okuloj.
"Mi trafis, mi trafis." Li kriis venke kaj en lia blua rigardo brulis kruela frenezeco.

  : Rec.   : List

599   2-an de julio(lun), 2012 / Nova monato Julio    LEE Jungkee 2012/07/03 56 336
598   30-an de junio(sab), 2012 / Naskiĝo de Sonorilo kiel nova esperantisto    LEE Jungkee 2012/06/30 54 311
597   28-an de junio(ĵaŭ), 2012 / Renkontiĝo kun Sunera    LEE Jungkee 2012/06/29 57 304
596   27-an de junio(mer), 2012 / Renkontiĝo kun s-ro Ogaŭa    LEE Jungkee 2012/06/28 57 311
595   26-an de junio(mar), 2012 / Meza kurso    LEE Jungkee 2012/06/26 52 326
  25-an de junio(lun), 2012 / Kurso por progresantoj    LEE Jungkee 2012/06/25 50 345
593   23-an de junio(sab), 2012 / Kun konatoj en la nova domo    LEE Jungkee 2012/06/25 44 321
592   22-an de junio(ven), 2012 / Pritaksado de unu semestra lernado de Esperanto    LEE Jungkee 2012/06/22 51 331
591   21-an de junio(Ĵaŭ), 2012 / En la publika kunveno por Esperanto-prezen...    LEE Jungkee 2012/06/22 49 345
590   20-an de junio(mer), 2012 / Lasta kurso en Ŭonkŭang    LEE Jungkee 2012/06/21 53 351
589   19-an de junio(mar), 2012 / Mezkursanoj    LEE Jungkee 2012/06/19 56 332
588   18-an de junio(lun), 2012 / Por la 250-a projekto    LEE Jungkee 2012/06/18 44 317
587   16-an de junio(sab), 2012 / Vizito de Nepre    LEE Jungkee 2012/06/17 49 322
586   15-an de junio(ven), 2012 / Esperanto-ekzameno ĉe Kyunghee.    LEE Jungkee 2012/06/15 58 340
585   14-an de junio(ĵau), 2012 / Vespermanĝi kun Kosma    LEE Jungkee 2012/06/14 49 349
584   13-an de junio(mer), 2012 / Lasta kurso ĉe Univ.Ŭonkŭang    LEE Jungkee 2012/06/14 54 334
583   12-an de junio(mar), 2012 / Meza kurso kun s-ro Hans.    LEE Jungkee 2012/06/13 47 347
582   11-an de junio(lun), 2012 / Vizito de s-ro Hans el Nederlando    LEE Jungkee 2012/06/11 52 365
581   9-an de junio(sab), 2012 / Dua kurso de la 246-a klaso    LEE Jungkee 2012/06/10 49 320
580   8-an de junio(ven.), 2012 / Kurso en Kyunghee    LEE Jungkee 2012/06/09 54 324
579   7-an de junio(ĵaŭ.), 2012 / Libera tago    LEE Jungkee 2012/06/07 55 321
578   6-an de junio(mer.), 2012 / Tago de Rememoro    LEE Jungkee 2012/06/06 55 338
577   5-an de junio(mar.), 2012 / Kun prof. Chris el Novzelando.    LEE Jungkee 2012/06/05 58 328
576   4-an de junio(lun.), 2012 / Klaso de progresantoj    LEE Jungkee 2012/06/04 56 371
575   3-an de junio(dim.), 2012 La naskiĝo-festeto por dua bofilo    LEE Jungkee 2012/06/03 54 312
574   2-an de junio(sab.), 2012 La 246-a kurso komenciĝis.    LEE Jungkee 2012/06/02 58 352
573   1-an de junio(ven.), 2012 La tria nepo naskiĝis.    LEE Jungkee 2012/06/02 49 316
572   =============================================================================    LEE Jungkee 2012/05/17 50 435
571   Nova rondo 'Verdulo' naskigxos septembre.    LEE Jungkee 2012/05/03 53 343
570   Sukcesa instruado de Esperanto en Sicilio    LEE Jungkee 2012/05/03 59 333

    : List   [이전 10개] [1].. 11 [12][13][14][15][16][17][18][19][20]..[30]   [다음 10개]
Name  Subject  Content  

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by Webdimall

Warning: Unknown(): Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively. in Unknown on line 0